Конкурс за доделу годишњег признања и награде „Човек године 2016“

29. Октобар 2016.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

ПОСЕБНА КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ЧОВЕК ГОДИНЕ“

У складу са тачком ИВ Одлуке о установљавању годишњих признања и награда запосленим стручњацима у установама социјалне заштите „Човек године“, Посебна комисија расписује:

КОНКУРС

За доделу годишњег признања и награде „Човек године“

Годишње признање и награда „Човек године“ додељује се посебно појединцу професионалцу – стручњаку запосленом у:

– Центру за социјални рад – органу старатељства;
– Установи социјалне заштите за смештај деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју;
– Установи социјалне заштите за смештај одраслих инвалидних лица очуваних менталних способности, душевно оболелих лица и ментално недовољно развијених одраслих лица, за смештај пензионера и других старијих лица;
– Пензионисаном лицу које је пре одласка у пензију било запослено у систему социјалне и породичне заштите, непрекидно 20 година пре одласка у пензију, а које испуњава и друге критеријуме утврђене Одлуком;
– Лицу које по оценама стручњака запослених у систему социјалне заштите и породичноправне заштите, грађана и самих корисника, обавља дужност хранитеља или послове породичног смештаја одраслих и старих лица.

Право да предлажу кандидате за доделу годишњег признања и награде „Човек године“ имају:
– Установа социјалне заштите, а предлог треба да потпише најмање група од 20 (двадесет) запослених у тој установи или у установама које обављају исту или сличну делатност
– НВО које своју претежну делатност обављају у области социјалне заштите и породичноправне заштите, а предлог треба да потпишу најмање 3 (три) овлашћена представника НВО;
– Корисници у систему социјалне и породичне заштите, а предлог треба да потпишу најмање 20 (двадесет) корисника.

Посебни критеријуми које предложени кандидат мора да испуњава су:
– благовременост у извршавању радних обавеза и задатака,
– одговорност у извршавању радних обавеза и задатака,
– однос према корисницима,
– однос према другим запосленима и сарадницима-квалитет сарадње,
– предузимљивост у извршавању радних обавеза,
– савесност у обављању радних задатака,
– стваралачка способност – иновације у раду,
– укупан допринос развоју система социјалне и породичноправне заштите.

Текст конкурса објавити на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, Коморе социјалне заштите, Удружења стручних радника социјалне заштите Србије, Друштва социјалних радника Србије, Асоцијације центара за социјални рад Србије и Уније социјалних радника Србије.
Конкурс остаје отворен до 30. новембра 2016. године, а образложене предлоге слати на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Посебна комисија за додељивање годишњих признања и награда запосленим стручњацима у установама социјалне заштите.
Одлуку о додели годишњег признања и награде „Човек године“ Посебна комисија ће донети најкасније до 10. децембра 2016. године.

У Београду, 01. новембра 2016. године                               ПОСЕБНА КОМИСИЈА

Повезани чланци