Извештај са X седнице Управног одбора ПУ „Асоцијација ЦСР Србије“

11. марта 2019.

Управни одбор пу „Асоцијација ЦСР Србије“ одржао је X редовну седницу дана 11.03.2019. године у Врњачкој Бањи. На овој седници Управног одбора утврђен је предлог Извештаја о раду Асоцијације ЦСР Србије за 2018. годину, предлог Финансијског извештаја Асоцијације за 2018. годину, затим је утврђен предог чланарине за 2019. годину, предлог Програма рада и Финансијског плана за 2019. годину. Програмом рада и финансијским планом за 2019. годину је предвиђено одржавање стручних скупова, издавање билтена „Глас Центара“, модернизација веб странице, сарадња са важним актерима у области социјалне заштите, информисање колега о актуелностима од значаја за рад центара као и многе друге активности. Управни одбор је утврдио и предлог Извешаја о раду Управног одбора Асоцијације за 2018. годину. Како је седиште пу „Асоцијација ЦСР Србије“ у Центру за социјални рад Врњачка Бања, постигнут је договор о закључивању Уговора о пословно техничкој сарадњи између Центра за социјални рад Врњачка Бања и Асоцијације. На седници Управног одбора разматрана су и друга питања од значаја за рад и функционисање центара за социјални рад. Након конструктивне дискусије свих чланова Управног одбора и присутних колега постигнут је договор да се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упути замолница у вези појашњења начина обрачуна и могућности исплате накнаде за приправност на раду за запослене у центрима за социјални рад. Због преноса средстава појединим центрима за социјални рад од стране Министарства за потребе плаћања приправности, други запослени су дискриминисани и приморани да своје право затраже преко суда. Интерес социјалне заштите није да центри за социјални рад буду блокирани због судских процеса и насталих трошкова. Како би се предупредили судски спорови предлог је да се упути Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања замолница за доставу информације о даљим намерама плаћања приправности и могућности трансфера средстава и центрима којима то није учињено крајем 2018. године. У децембру месецу 2018. године Асоцијација се обратила Министарству и РЗСЗ предлогом да се убудуће не доставља упитник са подацима о свим пријављеним случајевима насиља у породици и предузетим мерама интервенције јер није у складу са Законом о спречавању насиља у породици и предвиђеним евиденцијама. Како нема одговора на достављени предлог, постигнут је договор да Асоцијација поново упути замолницу Министарству са наведеним предлогом.

Управни одбор је дискутовао о организацији стручног скупа и редовне изборне Скупштине Асоцијације на којој би били изабрани органи удружења, односно Управни и Наџорни одбор. Предог је да се стручни скуп организује у сарадњи са Комором социјалне заштите и Удружењем стручних радника социјалне заштите. Предлог је да на стручном скупу буду обрађене теме равоја породичног смештаја за одрасле и старе и анализа оптерећености стручних радника по истраживању РЗСЗ.

За Асоцијацију ЦСР Србије као удружење које постоји од 2003. године значајно је одржавање изборне Скупштине и бирање новог сазива УО и НО. Према одлуци Скупштине из 2007. године у УО Асоцијације бирају се 8 чланова из Централне Србије, 4 члана из Војводине, 2 члана из Београда и један члан са Косова и Метохије. Асоцијација ЦСР Србије као удружење даје могућност да се искаже знање и креативност у циљу промовисања стручног рада и развоја социјалне заштите, из тог разлога постоји потреба да у УО буду делегирани и изабрани стручњаци из области социјалне заштите који могу дати знатан допринос даљем раду центара за социјални рад и који су спремни да активно учествују у реализацији циљева и задатака Асоцијације.

Саша Миодраговић

Повезани чланци