Izveštaj sa sastanka kod Pomoćnika ministra

19. februara 2021.

Od osnivanja Asocijacije CSR Srbije 2003. godine, kolege iz centara za socijalni rad kao članovi organa udruženja i svi drugi koji su nesebično pružali podršku u radu udruženja, aktivno su učestvovali u afirmaciji ideja, programa i aktivnosti koje sprovode centri za socijalni rad. U sistemu socijalne zaštite nikada nije bilo lako ali prethodna godina je možda bila i najteža. Zbog epidemiološke situacije i požrtvovanosti medicinskog osoblja u bolnicama i drugim ustanovama, kao i naših kolega u ustanovama socijalne zaštite, rad Asocijacije je bio usmeren na podršku kolegama i reagovanja na neopravdane medijske napade. Očekujemo više aktivnosti u 2021. godini.

Na poziv Pomoćnice ministra dr. Biljane Zekavica odražan je sastanak sa predstavnicima Asocijacije u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dana 19.02.2021. godine. Asocijaciju su predstavljali predsednica UO Asocijacije Rada Divac, zamenik predsednika Dajana Kostić i sekretar Saša Miodragović. Sastanku je prisustvovala Direktorka Komore socijalne zaštite Sandra Perić. Na sastanku je bilo govora o mnogim pitanjima značajnim za rad centara za socijalni rad, kao što su nedostatak stručnih radnika i popunjavanje upražnjenih radnih mesta, organizacija pripravnosti, poštovanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora i naknade zarade zaposlenima koji su na bolovanju zbog Kovida-19, odrebi Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, usaglašavanju potvrda iz Fonda PIO u postupcima tuđe nege i pomoći, postupanje javnih beležnika u postupcima overe hipotekarnih izjava i naplate beležničke naknade, kao i druga pitanja.

Prioritet u narednom periodu biće aktivnosti na obezbeđivanju saglasnosti za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u centrima za socijalni rad, obzirom da postoje centri koji nisu u mogućnosti da organizuju rad u skladu sa zakonom jer nemaju ni jednog socijalnog radnika, pravnika, drugog stručnog radnika ili supervizora. Prednost će imati centri čija je zakonitost rada zbog upražnjenih radnih mesta dovedena u pitanje. U navedenim aktivnostima biće uključena i Asocijacija CSR Srbije, koja je u razgovoru sa pomoćnicom ministra već dala neke svoje predloge.

Formirana je nova radna grupa za izradu nacrta Izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti. U radnoj grupi su i kolege iz centara za socijalni rad i Asocijacija će u saradnji sa kolegama, a nakon upoznavanja sa konceptom izmena predložiti određene odredbe u vezi organizovanja pripravnosti i modela finansiranja, kao i o drugim bitnim pitanjima koja se odnose na rad centara za socijalni rad.

Zbog sve češćih napada u medijima, definisana je potreba za zajedničkim aktivnostima na poboljšanje slike o socijalnoj zaštiti u javnosti. U skladu sa tim, Ministarstvo se saglasilo da pruži pomoć udruženjima i sindikatima u cilju promotivne kampanje, ali i reagovanja na medijske naslove, članke i emisije posvećene centrima za socijalni rad. Naš zajednički cilj jeste da javnost upoznamo sa delokrugom rada i važnošću sistema socijalne zaštite za celo društvo i zajednicu, sa akcentom pre svega na promociji stručnog i kvalitetnog rada centara za socijalni rad.

Brojne kolege su prijavile da postoji problem u prijavama na obavezno socijalno osiguranje korisnika novčane socijalne pomoći i da postoji očekivanje da zaposleni u centrima za socijalni rad vrše prijavu korinika u Centralnom registru obaveznog socijalnog osigranja, što centri inače vrše za zaposlene, lica pod ugovirima, hranitelje i druge koje angažuju. Prijavom korisnika socijalne pomoći, isti bi bili osiguranici centara za socijalni rad, a centri nisu nosioci osiguranja već Budžet RS. Ministarstvo će se povodom ovog pitanja obratiti Centralnom registru. Inicijativa kolega je i rešavanje problema u vezi potvrda Fonda PIO u predmetima tuđe negi i pomoći iz razloga poništavanja rešenja centrima za socijalni rad zbog neadekvatnih potvrda koje izdaje Fond. Dogovor je da Ministarstvo uputi dopis Fondu sa zahtevom za ujednačenim postupanjem i dostavljanjem potvrda koje bi uvažavalo Ministarstvo u drugostepenom postupku.

Predstavnici Asocijacije na inicijativu člana UO izložili su problem sa kojim se suočavaju kolege u centrima za socijalni rad iz razloga isplate naknade plate (zarade) zbog privremene sprečenosti za rad usled potvrđene zarazne bolesti „Kovid 19“. Postoje informacije da su odredbe Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji, koji je usklađen sa Zaključkom Vlade Republike Srbije broj 53-3008/2020-2 („Službeni glasnik RS“ broj 50/2020) kojim je preporučeno da se isplata naknade zarade za zaposlene zbog potvrđene bolesti „Kovid 19“ vrši u visini od 100%, različito tumačene u centrima za socijalni rad. Postignut je dogovor da Ministarstvo uputi cirkularno pismo direktorima centara za socijalni rad sa pozivom na poštovanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu i šire tumačenje člana 64a Ugovora.

Uz podršku Ministarstva, Asocijacija će se obratiti Javnobeležničkoj komori Srbije u vezi javnobeležničkih tarifa pri overavanju hipotekarnih izjava i hipotekarnih zapisa za korisnike novčane socijalne pomoći i korisnike smeštaja u ustanovama socijalne zaštite, a zbog neujednačene prakse i sve učestalijih zahteva za plaćanje naknade. Asocijacija će zatražiti poštovanje odredbi člana 17a Javnobeležničke tarife.

Pomoćnica ministra, dr Biljana Zekavica je izrazila spremnost za češćim susreti sa predstavnicima Asocijacije CSR i konkretnim predlozima koji bi pomogli pre svega centrima za socijalni rad da stručnije i efikasnije obavlja svoju delatnost. Jedinstven je stav sa ovog sastanka, da nedostatak stručnih radnika dovodi do određenih nedostataka u stručnom radu, što se odrazilo na sve zaposlene u centrima.

Zahvaljujemo se Pomoćnici ministra dr. Biljani Zekavica na ukazanom povernju Asocijaciji CSR Srbije i spremnosti za podršku predloženim inicijativama. Direktorka Komore socijalne zaštite Sandra Perić je pružila punu podršku predstavnicima Asocijacije u cilju zajedničkih aktivnosti i međusobne saradnje u daljem razvoju i afirmaciji centara za socijalni rad.

Stručna služba Asocijacije

Povezani članci