Извештај са III седнице Управног одбора ПУ „Асоцијација ЦСР Србије“

23. Октобар 2020.

Дана 23.10.2020. године, после дужег времена због ванредног стања и епидемиолошке ситуације, одржана је III редовна седница Управног одбора пу „Асоцијација ЦСР Србије“ у Чачку. Поред чланова УО седници су присуствовали представници Удружења приватних установа социјалне заштите Саша Ристовић и Радослав Миловановић. Бројни су изазови са којима се сусрећу колеге из центара за социјални рад и других установа социјалне заштите, нарочити у време ванредног стања и проглашене епидемије због Корона вируса. Управни одбор је изабрао неколико питања којима се бавио на овој седници. Теме су биле: проблеми институционалног збрињавања изазваног неповољном епидемиолошком ситуацијом и иницијатива приватних домова; иницијатива за попуњавање упражњених радних места у центрима за социјални рад; допис Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези исплата НСП и ТНП и иницијатива Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за измену Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, у вези стицањем бодова. На предлог Министарства одржан је састанак на коме су присуствовали представници Асоцијације ЦСР Србије и Удружења приватних установа социјалне заштите. Тема састанка је била примена Оквирног споразума о смештају корисника у преватне установе преко центара за социјални рад. Постигнут је договор ближе сарадње и упознавање стручних радника о процедурама смештаја корисника у приватне установе. У претходном периоду превазиђени су бројни проблеми око финансирања услуге и брзине смештаја односно протека времене од подношења захтева до потписивања уговора и реализације смештаја. Чланови Управног одбора као и на претходним седницма изнели су проблем попуњавања упражњених радних места и незавидног положаја центара за социјални рад који остају без стручних радника. Донета је одлука да се Управни одбор Асоцијације обрати Министарству у име центара за социјални рад захтевом за давање дозволе за попуњавање упражњених радних места. Управни одбор је упознат са дописом Центра за социјални рад у Старој Пазови упућеног Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези Упутства Министарства упућеног центрима за социјални рад за примену Закона о социјалној заштити у поступцима остваривања права на новчану социјалну помоћ. По одговору Министарства, исти ће бити достављен Асоцијацији и центрима . Владимир Антић је предложио да се на седници УО разматара предлог да Асоцијација упути иницијативу Министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за измену Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити, у вези стицања бодова. Предлог је да се на неки начин нађе могућност да се колегама стручним радницима додели одређени број бодова за стицање лиценце. Сандра Перић, као члан УО Асоцијације и директор Коморе социјалне заштите, је истакла да Правилник о лиценцирању треба да се мења, али у многим другим деловима а најмање делу стицања бодова, на тај начин што би се омогућило додељивање бодова због ванредних стања и околности. Није добро оставити могућност слободне воље у додељивању бодова, поготово у ситуацији када постоје законски механизми за подршку и помоћ стручним радницима који у овом или било ком будућем периоду треба да обнове лиценцу. Ни у једној другој области, правилници који регулишу лиценцирање немају такве одредбе, јер ванредне околности се не дефиниш правилницима на предложен начин. Чак ни здравство, које је највише погођено епидемиолошком ситуацијом, није донело такву одлуку. Према одредбама Закона о општем управном поступку постоји могућност повраћаја у пређашње стање, то је законски основ који може да се примени и на ове ситуације. Овакво решење подразумева да се колеге приликом подношења захтева за обнову лиценце, уколико нису сакупили довољан број бодова, позивају на овај институт и рок за стицање бодова им се продуажава за време колико је епидемиолошка ситуација трајала. Додела бодова није суштина Правилника, већ право и обавеза стручног усавршавања колега, тако да на тај начин и треба размишљати и створити друге могућности и механизме за усавршавање па и стицање бодова. Омогућити видео конференције и праћење округлих столова и обука електронским путем, и на тај начин колегама стручним радницима олакшати да се стручно едукују и стичу бодове. Саша Миодраговић као члан Управног одбора Коморе социјалне заштите упозна је присутне да је на седници која је одржана 16.10.2020. године било разговора поводом ове тачке дневног реда а на иницијативу Синдиката. Управни одбор је становишта да према важећим законским нормама нема основа за признавање бодова стручним радницима по основу ванредног стања и епидемиолошке ситуације. Као вид подршке стручним радницима ради стручног усавршавања и учествовања у обукама предложено је бодовоње округлих столова и обука које се организују путем вебинара. Такође је заузет став да треба применити иститут повраћаја у пређашње стање који је дефинисан Законом о општем управном поступку, а на захтев колега који су у обавези да обнове лиценцу. Ово ће бити додатни посао за стучну службу Коморе социјалне заштите али и вид солидарности са колегама који су непосредно радили са корисницима у ванредном стању. Након дискусије донет је закључак да Владимир Антић као предлагач тачке дневног реда састави иницијативу за Министарство и достави члановима управног одобра на сагласност.

Саша Миодраговић

Повезани чланци