Извештај са II седнице Управног одбора ПУ „Асоцијација ЦСР Србије“

7. Фебруар 2020.

Управни одбор пу „Асоцијација ЦСР Србије“ одржао је II редовну седницу дана 07.02.2020. године у Пријепољу. На овој седници Управног одбора утврђен је предлог Извештаја о раду Асоцијације ЦСР Србије за 2019. године, предлог Финансијског извештаја Асоцијације за 2019. годину, затим је утврђен предог чланарине за 2020. годину, предлог Програма рада и Финансијског плана за 2020. годину. Програмом рада и финансијским планом за 2020. годину је предвиђено одржавање стручних скупова, издавање билтена „Глас Центара“, модернизација веб странице, сарадња са важним актерима у области социјалне заштите, информисање колега о актуелностима од значаја за рад центара као и многе друге активности. Управни одбор је утврдио и предлог Извешаја о раду Управног одбора Асоцијације за 2019. годину. Како је седиште пу „Асоцијација ЦСР Србије“ у Центру за социјални рад Врњачка Бања, постигнут је договор о закључивању Уговора о пословно техничкој сарадњи између Центра за социјални рад Врњачка Бања и Асоцијације. На седници Управног одбора разматрана су и друга питања од значаја за рад и функционисање центара за социјални рад. Након конструктивне дискусије свих чланова Управног одбора и присутних колега постигнут је договор да се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упути замолница у вези плаћања јавнобележничке награде и накнаде за сачињавање јавнобележничког записа-заложне изјаве за корисника смештаја у дом, јер Јавни бележници истичу да им прописи не дозвољавају да ослободе центре за социјални рад јавнобележничке тарифе. Управни одбор је дискутовао о допису Синдикалне организације, Синдиката запослених у социјалној заштити РС Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу од 22.01.2020. године у вези професионалне дискредитације и тортурама којима су изложени запослени у Центру за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу. Синдикална организација се обратила надлежном Министарству, Комори социјалне заштите, Асоцијацији и другим институцијама ради заштите личног и професионалног интегритета. Донет је закључак да се упутити допис Синдикалној организацији, Синдиката запослених у социјалној заштити РС Центра за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу у виду подршке за професионални интегритет запослених и несметано обављање радних задатака. На седници је изнета информација о пракси појединих центара за социјални рад у териториј АП Војводина са радом у две смене. Поводом ове теме није било дискусије јер се сматра да су то појединачни случајеви и да још увек нема потврде о увођењу сменског рада. Говорило се о проблему попуњавања упражњених радних места у центрима за социјални рад и постигнут је договор да се Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања поново упути иницијатива у вези попуњавања упражњених радних места. Постигнут је договор да колеге из Центра за социјални рад Стара Пазова доставе сугестије на нацрт Правилника о одређивању средстава за личне потребе лица која користе смештај у установи социјалне заштите, односно у другој породици, који ће након усаглашавања бити достављен као предлог Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Након седице Управног одбора конститусан је нови сазив Надзорног одбора на коме је изабран Председник НО и разматране редовне тачке дневног реда. Разматран је Предлог Финансијског извештаја Асоцијације ЦСР Србије за 2019. годину, поднет од стране Управног одбора; Извештај о стању имовине и обавеза са 31.12.2019. године и утврђиван Предлог извештаја о раду Надзорног одбора Асоцијације за 2019. годину.

Саша Миодраговић

Повезани чланци