Извештај са I конститутивне седнице новог сазива Управног одбора ПУ „Асоцијација ЦСР Србије“

20. септембра 2019.

Дана 20.09.2019. године у седишту пу „Асоцијација ЦСР Србије“ у Врњачкој Бањи одржана је I конститутивна седница новог сазива Управног одбора Асоцијације. Седници Управног одбора присуствовали су Светлана Дражовић, Рада Дивац, Мирјана Пауновић, Бранимирка Радосавчевић, Владимир Антић, Александра Јанковић, Дајана Костић, Зоран Албијанић, Милимирка Антић, Сандра Перић, Зорица Павловић и Јелена Божовић. Слађана Чабрић, помоћник министра и члан УО се придружила члановима Управног одобра и упознала присутне о намерама даље сарадње Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Асоцијације ЦСР Србије. Присуством 12 чланова УО извршено је конституисање новог сазива Управног одбора. Разрешени су дужности председник УО Зоран Албијанић и земеник председника Рада Дивац, због истека мандата. У новом сазиву за новог председника УО изабрана је Рада Дивац, а за заменика Дајана Костић. Чланови Управног одбора су упознати са Финансијским извештајем Асоцијације закључно са 20.09.2019.године и планираним активностима до краја 2019.године. Формирана је радна група за израду модела нацрта Правилника о раду центара за социјални рад коју чине Оливер Ристић, ЦСР Стара Пазова, Владимир Антић, ЦСР Трстеник, Јулија Поповић, ЦСР Ужице и Сандра Миодраговић, ЦСР Врњачка Бања. Радна група ће поред израде Правилника о раду центара за социјални рад, припремити и смернице у примени Закона о заштити података о личности. Управни одбор је дискутовао о проблемима који имају старатељи лица лишених пословне способности у вези исплата са текућих рачуна преко којих се штићеницима исплаћују редовни приходи по основу пензије, додатка за помоћ и негу другог лица, издржавања и др. Банке старатељима траже посебна решења или овлашћења за подизање редовних прихода штићеника, наводећи да су такве инструкција добили из централе банке. Проблем је што банке на свој начин тумаче Породични закон на штету штићеника. Управни одбор је донео одлуку да се Асоцијација обрати дописом Нарадној банци Србије и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези поступања по решењима о старатељству у поступку редовног располагања имовином односно новчаним средствима корисника. Било је речи и о искуствима у финкционисању новог начина плаћања трошкова смештаја корисника у установе социјалне заштите о чему ће бити обавештено Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Примена новог Закон о заштити података о личности намеће одређене обавезе центрима за социјални рад као органима власти. Очигледно да постоји неспремност установа за пуну примену Закона, што је потврдио и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности тиме што је тражио одлагање почетка примене закона. Предлог је да се Асоцијација обрати Поверенику за стручну подршку и организовање семинара и обука за центре за социјални рад. Чланови Упрвавног одбора су дискутовали и поводом обавештења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 09.09.2019.године и додатног упутства од 16.09.2019. године, у вези поступања ЦСР у предметима новчане социјалне помоћи и додатка за помоћ и негу другог лица у случају враћања неосновано примљеног износа и обавезом да се сва евентуална дуговања корисника према држави остварују у судском поступку. Према упутству од 16.09.2019. године када је корисник права или наследник сагласан са повраћајем средстава довољно је да закључи споразум са центром за социјали рад. Поставља се питања да ли ово упутство може да се примени и на кориснике додатка за помоћ и негу другог лица, повраћаја средстава за трошкове смештаја у установу и др. Управни одбор је донео одлуку да Асоцијација упутити замолницу Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за достављање додатног упутства у вези неосновано примљених износа и повраћаја срестава од корисника или наследника по основу других права.

Стручна служба Асоцијације

Повезани чланци