Izveštaj sa II sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Upravni odbor pu "Asocijacija CSR Srbije" održao je II redovnu sednicu dana 07.02.2020. godine u Prijepolju. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2019. godine, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2019. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2020. godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2020. godinu. Programom rada i finansijskim planom za 2020. godinu je predviđeno održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena "Glas Centara", modernizacija veb stranice, saradnja sa važnim akterima u oblasti socijalne zaštite, informisanje kolega o aktuelnostima od značaja za rad centara kao i mnoge druge aktivnosti. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2019. godinu. Kako je sedište pu "Asocijacija CSR Srbije" u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije. Na sednici Upravnog odbora razmatrana su i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje centara za socijalni rad. Nakon konstruktivne diskusije svih članova Upravnog odbora i prisutnih kolega postignut je dogovor da se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja упути замолница у вези plaćanja javnobeležničke nagrade i naknade za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa-založne izjave za korisnika smeštaja u dom, jer Javni beležnici ističu da im propisi ne dozvoljavaju da oslobode centre za socijalni rad javnobeležničke tarife. Upravni odbor je diskutovao o dopisu Sindikalne organizacije, Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti RS Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu od 22.01.2020. godine u vezi profesionalne diskreditacije i torturama kojima su izloženi zaposleni u Centru za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu. Sindikalna organizacija se obratila nadležnom Ministarstvu, Komori socijalne zaštite, Asocijaciji i drugim institucijama radi zaštite ličnog i profesionalnog integriteta. Donet je zaključak da se uputiti dopis Sindikalnoj organizaciji, Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti RS Centra za socijalni rad "Solidarnost" u Kragujevcu u vidu podrške za profesionalni integritet zaposlenih i nesmetano obavljanje radnih zadataka. Na sednici je izneta informacija o praksi pojedinih centara za socijalni rad u teritorij AP Vojvodina sa radom u dve smene. Povodom ove teme nije bilo diskusije jer se smatra da su to pojedinačni slučajevi i da još uvek nema potvrde o uvođenju smenskog rada. Govorilo se o problemu popunjavanja upražnjenih radnih mesta u centrima za socijalni rad i postignut je dogovor da se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ponovo uputi inicijativa u vezi popunjavanja upražnjenih radnih mesta. Postignut je dogovor da kolege iz Centra za socijalni rad Stara Pazova dostave sugestije na nacrt Pravilnika o određivanju sredstava za lične potrebe lica koja koriste smeštaj u ustanovi socijalne zaštite, odnosno u drugoj porodici, koji će nakon usaglašavanja biti dostavljen kao predlog Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon sedice Upravnog odbora konstitusan je novi saziv Nadzornog odbora na kome je izabran Predsednik NO i razmatrane redovne tačke dnevnog reda. Razmatran je Predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije CSR Srbije za 2019. godinu, podnet od strane Upravnog odbora; Izveštaj o stanju imovine i obaveza sa 31.12.2019. godine i utvrđivan Predlog izveštaja o radu Nadzornog odbora Asocijacije za 2019. godinu.

Saša Miodragović