Izveštaj sa X sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

  • Štampa

Upravni odbor pu "Asocijacija CSR Srbije" održao je X redovnu sednicu dana 11.03.2019. godine u Vrnjačkoj Banji. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2018. godinu, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2018. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2019. godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2019. godinu. Programom rada i finansijskim planom za 2019. godinu je predviđeno održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena "Glas Centara", modernizacija veb stranice, saradnja sa važnim akterima u oblasti socijalne zaštite, informisanje kolega o aktuelnostima od značaja za rad centara kao i mnoge druge aktivnosti. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2018. godinu. Kako je sedište pu "Asocijacija CSR Srbije" u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije. Na sednici Upravnog odbora razmatrana su i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje centara za socijalni rad. Nakon konstruktivne diskusije svih članova Upravnog odbora i prisutnih kolega postignut je dogovor da se Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja упути замолница у вези pojašnjenja načina obračuna i mogućnosti isplate naknade za pripravnost na radu za zaposlene u centrima za socijalni rad. Zbog prenosa sredstava pojedinim centrima za socijalni rad od strane Ministarstva za potrebe plaćanja pripravnosti, drugi zaposleni su diskriminisani i primorani da svoje pravo zatraže preko suda. Interes socijalne zaštite nije da centri za socijalni rad budu blokirani zbog sudskih procesa i nastalih troškova. Kako bi se predupredili sudski sporovi predlog je da se uputi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zamolnica za dostavu informacije o daljim namerama plaćanja pripravnosti i mogućnosti transfera sredstava i centrima kojima to nije učinjeno krajem 2018. godine. U decembru mesecu 2018. godine Asocijacija se obratila Ministarstvu i RZSZ predlogom da se ubuduće ne dostavlja upitnik sa podacima o svim prijavljenim slučajevima nasilja u porodici i preduzetim merama intervencije jer nije u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i predviđenim evidencijama. Kako nema odgovora na dostavljeni predlog, postignut je dogovor da Asocijacija ponovo uputi zamolnicu Ministarstvu sa navedenim predlogom.

Upravni odbor je diskutovao o organizaciji stručnog skupa i redovne izborne Skupštine Asocijacije na kojoj bi bili izabrani organi udruženja, odnosno Upravni i Nadzorni odbor. Predog je da se stručni skup organizuje u saradnji sa Komorom socijalne zaštite i Udruženjem stručnih radnika socijalne zaštite. Predlog je da na stručnom skupu budu obrađene teme ravoja porodičnog smeštaja za odrasle i stare i analiza opterećenosti stručnih radnika po istraživanju RZSZ.

Za Asocijaciju CSR Srbije kao udruženje koje postoji od 2003. godine značajno je održavanje izborne Skupštine i biranje novog saziva UO i NO. Prema odluci Skupštine iz 2007. godine u UO Asocijacije biraju se 8 članova iz Centralne Srbije, 4 člana iz Vojvodine, 2 člana iz Beograda i jedan član sa Kosova i Metohije. Asocijacija CSR Srbije kao udruženje daje mogućnost da se iskaže znanje i kreativnost u cilju promovisanja stručnog rada i razvoja socijalne zaštite, iz tog razloga postoji potreba da u UO budu delegirani i izabrani stručnjaci iz oblasti socijalne zaštite koji mogu dati znatan doprinos daljem radu centara za socijalni rad i koji su spremni da aktivno učestvuju u realizaciji ciljeva i zadataka Asocijacije.

Saša Miodragović