Izveštaj sa VII sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Dana 15.12.2017. godine održana je VII sednica Upravnog odbora pu „Asocijacija CSR Srbije“ u Vrnjačkoj Banji. Sednicom je predsedavao predsednik UO Zoran Albijanić, a prisustvovali su i predstavnici Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne sednice UO koja je održana 13.09.2017. godine razmatrane su sledeće tačke dnevnog reda: Informacija sa sastanka u Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu; Saradnja pu Asocijacija CSR Srbije i Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije; Razmatranje izrade Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, shodno Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru i tekuća pitanja. Pored članova Upravnog odbora aktivnu ulogu u diskusiji uzeli su predsednik Skupštine Zoran Polić, prisutni direktori centara za socijalni rad i predstavnici Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije Žika Gajić i Dragojlo Minić. Predsednik Skupštine Zoran Polić i Žika Gajić upoznali su prisutne o sastanku u Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu, na kome se razgovaralo o organizaciji stručnog skupa na kome bi se govorilo o aktuelnom trenutku u sistemu socijalne zaštite, osvrtom na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i druge Zakone i podzakonske akte koji se tiču rada centara za soicijalni rad. Predlog je da zajednički tim Asocijacije i Udruženja pripremi agendu za stručni skup na koji bi bili pozvani predstavnici Ministarstva, institucija i udruženja čiji je rad usmeren na socijalnu zaštitu, predstavnici institucije Zaštitnika građana, na stručni skup treba pozvati i predstavnike medija koji na pravi način treba da budu upoznati sa radom centara za socijalni rad . Zbog medijske slike o centrima za socijalni rad koja je predstavljena u 2017.godini veoma je značajno da na stručnom skupu budu njihovi predstavnici i novinari kako bi se javnosti predstavio rad centara za socijalni rad i uputila jasna poruka. Upravni odbor je prihvatio informaciju sa sastanka u Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu i doneo zaključak da se članovima UO uputi zahtev za dostavu predloga za održavanje stručnog skupa. U okviru treće tačke dnevnog reda bilo je reči o daljoj saradnji pu „Asocijacija CSR Srbije“ i Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije. Dosadašnja saradnja, naročito u organizaciji stručnih skupova, dala je dobre rezultate. Inicirana je ideja zajedničke službe Asocijacije i Udruženja. Zajednička služba bi imala zadatak da osmisli program rada, da prati konkurse za projekte na kojima mogu da učestvuju udruženja pojedinačno ilu u partnerstvu. Iz dosadašnjeg iskustva proizilazi da je potrebno da neko bude angažovan ko je motivisan da kontinuirano radi na definisanim zaduženjima, na mapiranju problema koji se tiču centara za socijalni rad. Predlog je da Asocijacija i Udruženje formiraju operativnu radnu grupu koja će izneti predlog dalje saradnje i formiranja zajedničke kancelarije. Nakon diskusije donet je zaključak da se članovima Uprvnog odbora uputi obaveštenje o predlogu za formiranje operativnog tima za izradu plana otvaranja zajedničke kancelarije Asocijacije CSR i Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, u cilju dalje saradnje i zajedničkog delovanja u ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Na sednici UO diskutovalo se o potrebi usaglašavanja normativa centara za socijalni rad odnosno Sistematizacije i Pravilnika o radu u skladu sa Zakonom o zaposlenim u javnim službama, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Uredbe o katalogu radnih mesta. Upravni odbor je zaključio da je interes centara za socijalni rad da se formira radna grupa za izradu modela normativnih akata za centre za socijalni rad u skladu sa donetim zakonskim propisima, pa shodno tome uputiti zahtev članovima UO da dostave predloge za članove radne grupe. Pod tekućim pitanjima članovi Upravnog odbora su upoznati sa dopisom Centra za socijalni rad u Zrenjaninu, inicijativama i predlozima centara za socijalni rad i drugim primerima iz prakse.

Predsednik Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"
Zoran Albijanić