Izveštaj sa V sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Upravni odbor pu „Asocijacija CSR Srbije“ održao je V redovnu sednicu dana 24.02.2017.godine u Čačku. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2016. godine, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2016. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2017.godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2017.godinu. Programom rada i finansijskim planom za 2017.godinu je predviđeno održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena „Glas Centara“ , modernizacija veb stranice, saradnja sa važnim akterima u oblasti socijalne zaštite, informisanje kolega sa aktuelnostima od značaja za rad centara kao i mnoge druge aktivnosti. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2016.godinu. Kako je sedište pu „Asocijacija CSR Srbije“ u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije. Na sednici Upravnog odbora razmatrana su i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje centara za socijalni rad. Razgovaralo se i o inicijativi kolega iz Centra za socijalni rad u Kragujevu, a povodom normativa rada voditelja slučaja i kriterijuma na osnovu kojih se isti utvrđuje; definisanju posebnog protokola rada, postupanja voditelja slučaja u predmetima nasilja u porodici, kao jedan od mogućih načina zaštite stručnih radnika u ovim postupcima; problemima smeštaja korisnika u bilo koji tip ustanova socijalne zaštite usled popunjenosti kapaciteta; nepostojanja akreditovanih programa obuke porodici koja bi se bavila smeštajem odraslih lica; problem potpisivanja ugovora o smeštaju korisnika sa ustanovama socijalne zaštite; kao i o platama zaposlenih koje se obezbeđuju iz budžeta gradova sa aspekta najavljenog povećanja. Nakon konstruktivne diskusije svih članova Upravnog odbora i prisutnih kolega postignut je dogovor da se inicijativa prosledi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer je su to opšta pitanja za sve centre. Na sednici Uprvnog odbora diskutovalo se o početku primene Zakona o zašitit od nasilja u porodici i donošenju podzakonskih akata o čemu centri treba da budu obavešteni i da imaju mogućnost da učestvuju predlozima na nacrt podzakonskih akata. Diskusija je vođena i povodom protokola o saradnji između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Nacionalne službe za zapošljavanje, a u vezi zapošljavanja žrtava nasilja u porodici. Istaknuto je da žrtvi nasilja treba pružiti podršku i koordinirati sa NSZ u cilju njenog zapošljavanja, centri traba da dostave na zahtev žrtve Nacionalnoj službi za zapošljavanje potvrdu da je lica žrtva nasilja i učiniti sve napore da se žrtva ekonomski osamostali kroz zapošljavanje.

Stručna služba Asocijacije