Izveštaj sa IV sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Dana 16.12.2016. godine u Vrnjačkoj Banji održana je četvrta sednica Upravnog odbora pu „Asocijacija CSR Srbije“. Na sednici su razmatrane sledeće tačke dnevnog reda: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora održane dana 02.09.2016. godine; Razmatranje dopisa Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u vezi internog plana i propisivanja interne procedure postupanja u slučajevima incidentnih događaja; Razmatranje obeveštenja Gerontološkog Centra Beograd u vezi zdravstvene zaštite korisnika smeštaja i druga pitanja vezana za lečenje i smeštaj korisnika na NP odeljenjima; Službene legitimacije; Inicijativa za praćenje konkursa i apliciranje projektima u ime pu „Asocijacija CSR Srbije“ i tekuća pitanja. Zapisnik je usvojen bez primedbi. Članovi Upravnog odbora su diskutovali o nalogu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 21.11.2016. godine koji se odnosi na postupanje centara za socijalni rad u vezi incidentnih događaja i izrade internog plana i procedure postupanja u odnosu na zaštitu korisnika u slučaju incidentnih događaja. Centri za socijalni rad imaju obavezu hitnog obaveštavanja Ministarstva u svim incidentnim situacijama i kritičnim događajima. U diskusiji su učestvovali članovi Upravnog odbora i dali informacije o slučajevima i primerima iz centara za socijalni rad. Upravni odbor je doneo odluku da se uputiti obaveštenje centrima za socijalni rad preko pu „Asocijacija CSR Srbije“ o obavezi poštovanja naloga Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi incidentnih događaja. Асоцијација ће sačiniti predlog modela internog plana i interne procedure postupanja u odnosu na zaposlene i u odnosu na zaštitu korisnika u slučaju incidentnih situacija, koji će biti dostavljen centrima. Pod trećom tačkom dnevnog reda Upravni odbor je diskutovao o obaveštenju Gerontološkog Centra u Beogradu o usvojenom Pravilniku o načinu realizacije zdravstvene zaštite kod drugih zdravstvenih ustanova, odnosno drugih pružalaca zdravstvene zaštite. Na osnovu navedenog Pravilnika izrađeni su nacrti aneksa ugovora o pružanju usluge domskog smeštaja i novi ugovori o pružanju usluge domskog smeštaja. Vladimir Ilić upoznao je prisutne da Centri za socijalni rad u Beogradu imaju najveći broj korisnika u Gerontološkom centru u Beogradu. GC je dostavio obaveštenje i anekse ugovora na potpisivanje, pa je Gradski Centar za socijalni rad u Beogradu reagovao i uputio dopis Ministarstvu sa primedbama na odluke Upravnog odbora GC u Beogradu i donet Pravilnik. Dopis je upućen inspekcijskom nadzoru. Članovi Upravnog odbora su istakli da primedbe na postupanje Gerontološkog centra u Beogradu prema Ministarstvu treba da idu i od Asocijacije, jer je ovo problem svih centara. Bilo je govora i o problemima otpusta sa lečenja dugogodišnjih psihijatrijskih bolesnika koji su lišeni poslovne sposobnosti, za koje nema mogućnosti za hitnim smeštajem u ustanove socijalne zaštite, a nema mogućnosti ni za porodično staranje. U ovim situacijama trebe štititi interes korisnika. Upravni odbor je doneo odluku da uputi inicijativu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi preispitivanja odluke Upravnog odbora Gerontološkog centra u Beogradu od 12.10.2016. godine i Pravilnika o načinu realizacije zdravstvene zaštite kod drugih zdravstvenih ustanova, odnosno drugih pružalaca zdravstvene zaštite. Takođe je potrebno uputiti inicijativu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u cilju postizanja dogovora sa Ministarstvom zdravlja o postupanju NP bolnica pri otpustu pacijenata bez porodičnog staranja i mogućnosti smeštaja u ustanovu socijalne zaštite. На седници се дискутовало о службеним легитимацијама и донета је одлука да се Комори социјалне заштите упути захтев за доставу обавештења члановима коморе о динамици обезбеђивања и достављања службених легитимација стручним радницима центара за социјални рад. Sekretar pu „Asocijacija CSR Srbije“ upoznao je prisutne o projektnim aktivnostima i dao predlog da članovi udruženja budu aktivniji u praćenju konkursa za projekte i apliciranja u ime Asocijacije. Informacije o konkursima za projekte treba dostavljati stručnoj službi pu „Asocijacija CSR Srbije“, koja će dostavljene informacije prosleđivati članovima Upravnog odbora. Upravni odbor je diskutovao povodom dopisa Agencije za borbu protiv korupcije i obaveze izrade plana integriteta. Postignut je dogovor da se centrima za socijalni rad uputiti obaveštenje o obavezi postupanja po obaveštenju Agencije za borbu protiv korupcije o izdradi Plana integriteta. U toku diskusije kolege su iznele brojne primere iz prakse centara za socijalni rad u svakodnevnom radu i istakli preopterećenost stručnih radnika. Upravnom odboru je prisustvovao i v.d. direktora međuopštinskog Centra za socijani rad Ljig, Lajkovac i Mionica Milan Janićijević koji je izrazio spremnost da i ovaj Centar postane član pu „Asocijacija CSR Srbije“.

Saša Miodragović