Izveštaj sa II sednice Upravnog odbora PU "Asocijacija CSR Srbije"

Upravni odbor pu "Asocijacija CSR Srbije" održao je II redovnu sednicu dana 05. 02. 2016. godine u Paraćinu. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2015. godine, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2015. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2016. godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2016. godinu. Programom rada i finansijskim planom za 2016. godinu je predviđeno održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena "Glas Centara" , modernizacija veb stranice, saradnja sa važnim akterima u oblasti socijalne zaštite, informisanje kolega sa aktuelnostima od značaja za rad centara kao i mnoge druge aktivnosti. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2015. godinu. Kako je sedište pu "Asocijacija CSR Srbije" u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije. Na sednici Upravnog odbora razmatrana su i druga pitanja od značaja za rad i funkcionisanje centara za socijalni rad. Razgovaralo se i o inicijativi kolega iz Centra za socijalni rad u Šapcu, a povodom nemilog događaja u Zdravstvenoj ustanovi u Šapcu, kojom prilikom je život izgubila medicinska sestra, a od posledica napada na radnom mestu. Stav kolega je da niko nije zaštićen i da treba razmišljati o načinima prevencije i zaštitnim mehanizmima. Predlog je da se inicijativa prosledi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer je to opšte pitanje za sve centre. Kolege su istakle da pojedini centri imaju radnike obezbeđenja, što ne predstavlja potunu zaštitu, ali postoje i drugi mehanizmi kao što je signalni taster i drugi uređaji. Veoma je značajno što po Zakonu o socijalnoj zaštiti, stručni radnici imaju status službenog lica, tako da svaki napad pa i verbalni na službeno lice mora biti sankcionisan. O inicijativi Centra za socijalni rad u Šapcu i diskusiji sa sednice Upravnog odbora biće dostavljena informacija Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U daljem toku diskusije govorilo se o nacrtu Pravilnika o pripravničkom stažu i ispitu za licencu u socijalnoj zaštiti i predlozima i sugestijama na isti. Asocijacija CSR Srbije će insistirati na tome da jedan od članova ispitne komisije bude predstavnik centara za socijalni rad. Postignut je dogovor da glavni urednik biltena "Glas Centar", Ljubica Žuržinović, dostavi Upravnom odboru predlog kolega koji bi bili u uređivačkom odboru biltena, a na osnovu dosadašnjih aktivnosti i objavljenih tekstova u biltenu. Na osnovu inicijative kolega iz Centra za socijalni rad u Kraljevu razgovaralo se o Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u socijalnoj zaštiti, radnom vremenu i proceni rizika za radna mesta. Članovi Upravnog odbora su istakli da je potreban dijalog sa Sindikatom i Ministarstvom, kako bi pitanje radnog vremene i procene rizika bilo jednoobrazno rešeno za sve centre. Zoran Albijanić je upoznao prisutne o nacrtu Strategije za socijalnu uključenost roma i romkinja za period od 2015. do 2025. godine i primedbe koje su upućene na nacrt zbog iznetih paušalnih ocena i netačnih statističkih podataka. Članovi Upravnog odbora su diskutovali i o Posebnom protokolu o postupanju centara za socijalni rad u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima i poteškoćama primene istog u delu multisektorske saradnje.

Saša Miodragović