Izveštaj sa sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Izveštaj sa sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Dana 08.10.2015. godine u Vrnjačkoj Banji održana je I konstitutivna sednice novog saziva Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije. Sednicu je otvorila i započela rad Branka Davidović, zastupnik udruženja. Pod prvom tačkom dnevnog reda konstituisan je novi saziv Upravnog odbora i na sednici je prisustvovalo 12 od ukupno 15 članova UO. Nakon konstituisanja sednice izabran je novi Predsednik UO i njegov zamenik. Za Predsednika UO, ujedno i zastupnika Asocijacije CSR izabran je Zoran Albijanić, dipl. pravnik, Direktor Centra za socijalni rad u Pančevu i jedan od osnivača udruženja. Za Zamenika Predsednika UO izabrana je Rada Divac, struči radnik socijalnog rada u Centru za socijalni rad u Prijepolju. Nakon izbora novog zasupnika razrešen je dosadašnji zastupnik udruženja i Predsednik UO, Branka Davidović. Predsednik Skupštine Asocijacije CSR, Zoran Polić se zahvali Branki Davidović na dugogodišnjoj saradnji i uručio prigodan poklon. Sednicom Upravnog odbora u daljem radu predsedavao je novi Predsednik Zoran Albijanić. Novi saziv Upravnog odbora upoznat je sa finansijskim izveštajem Asocijacije CSR Srbije zaključno sa 07.10.2015. godine. Saša Miodragović je istakao da je na računu udruženja zaključno sa 07.10.2015. godine, 268.673,38 dinara, od toga od članarine odnosno na redovnom računu 106.794,56 dinara, a na računu Tempus projekta 161.878,82 dinara. Udruženje je od sopstvenih sredstava u 2015. godini organizovalo stručni skup, održavanje sednica UO, Skupštine i Nadzornog odbora, štampanje biltena „Galas Centara“ i distribuciju istog. Zoran Polić je obavestio prisutne da još uvek nije dobijena finansijska podrška Ministarstva, a najava je da će poziv za podnošenje projekta i finansiranje biti u novembru mesecu. Zoran Polić je upoznao prisutne o sastancima radne grupe koja radi na izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, a koju je imenovao Ministar g-din Aleksandar Vulin. Radna grupa nije radila u toku jula i avgusta, a u septembru mesecu je imala dva sastanka. Postavlja se pitanje da li će rad na izmenama i dopunama Zakona, dovesti do predloga novog Zakona o socijalnoj zaštiti, jer predozi za izmene prelaze 30% Zakona. Zoran Polić kao predstavnik Asocijacije zastupao je stavove kolega koji su izneti na sednicama Upravnog odbora. Što se tiče usluga u zajednici, vrlo je bitno da centri za socijalni rad budu u istoj poziciji kao i drugi pružaoci usluga. Stav je Ministarstva da i centrima treba dati mogućnost da pružaju usluge u lokalnoj zajednici. Iz navedenog postoji potreba da Zaknom bude jasno definisano na koji način će centri pružati usluge i da li će pružati. Što se tiče materijalnih davanja predlog je da pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica bude u nadležnosti RFPIO. Što se tiče planova aktivacije i mera socijalne uključenosti predlog je da nosioci aktivnosti bude NSZ. Zakonom treba uskladiti odredbe koje se odnose na pripravnost, rad po pozivu i prekovremeni rad. Zoran Polić je istako da želi da zastupa stav kolega kao predstavnik Asocijacije. Upravni odbor je doneo zaključak da treba podneti inicijativu Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za održavanje sastanka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova radi preciziranja pravila postupanja i razloga pozivanja i obaveštavanja pasivno dežurnih radnika centra za socijalni rad u postupku intervencije policije, a takođe i inicijativu za poštovanje Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o radu i Posebnog kolektivnog ugovora u socijalnoj zaštiti u vezi plaćanja pasivnog dežurstva. Upravni odbor je doneo odluku da po pozivu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za sastanak sa temom razmatranja radne verzije Kataloga radnih mesta u socijalnoj zaštiti, za 12.10.2015. godine, Asocijaciju predstavljaju Igor Bošnjaković, Zoran Albijanić, Rada Divac i Sandra Perić. Upravni odbor je saglasan da se obrati Ministarstvu sa inicijativom za potpisivanje sporazuma za pristup centralnom registru popisa nepokretnosti u postupku odlučivanja po zahtevu za NSP. Donet je zaključak da stručna služba Asocijacije uputi modele Pravilnika o unutrašnjem uzbunjivanju i Pravilnik o nabavkma elektronskim putem centrima za socijalni rad, kako bi centri u zakonskom roku mogli da donesu potrebne Pravilnike.

Stručna služba Asocijacije