Izveštaj sa XIX sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Izveštaj sa XIX sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Upravni odbor Asocijacije CSR Srbije održao je XIX redovnu sednicu dana 20.03.2015. godine u Leskovcu. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2014. godine, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2014. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2015. godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2015. godinu. Programom rada i finansijskim planom za 2015. godinu je predviđeno održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena „Glas Centara“, modernizacija veb stranice, saradnja sa važnim akterima u oblasti socijalne zaštite, informisanje kolega sa aktuelnostima od značaja za rad centara kao i mnoge druge aktivnosti. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2014. godinu. Kako je sedište AsocijacijeCSR Srbije u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije CSR Srbije. Doneta je odluka da na sastanak u Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu, povodom predstavljanja programskih aktivnosti za 2015. godinu, Asocijaciju CSR predstavljaju Slađana Čabrić, Svetlana Dražović, Rada Divac i Zoran Albijanić. Povodom poziva za učešće na konferenciji „Odgovor profesionalne zajednice na nalaze istraživanja i iskustva iz prakse“ u Tempus projektu, doneta je odluka da Asocijaciju CSR predstavljaju Biljana Milenović Stojanović i Nenad Drašković. Asocijacija CSR se preko svojih organa i delegiranih predstavnika u 2014. godini više puta obraćala Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i drugim ustanovama i institucijama, sa brojnim pitanjima od interesa za rad centara za socijalni rad. Kako još uvek postoje pitanja na koja nismo dobili odgovor, doneta je odluka da predstavnici Asocijacije zakažu sastanak kod Pomoćnice Ministra g-đe Branke Gajić, na kome će se razgovarati o formi izveštaja koje centri dostavljaju RZSZ, kao i o drugim pitanjima od značaja za rad centara za socijalni rad. Zoran Polić kao član radne grupe na izradi predloga izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, ispred Asocijacije CSR Srbije, upoznao je prisutne o dosadašnjem radu i izvestio o temama o kojima se diskutovalo u okviru radnih grupa. Jedna od oblasti izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, odnosi se na usluge socijalne zaštite, o čemu je bila konstruktivna rasprava i na sednici Upravnog odbora. Predlog je da centri za socijalni rad kao pružaoci usluga budu izjednačeni sa NVO, u pogledu mogućnosti pružanja usluga. Izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, treba da se predvide Centri za zaštitu žrtava trgovine ljudima, takođe da se definiše plaćanje hraniteljstva, zatim kapaciteti domskog smeštaja. Očekuju se izmene i dopune članova koji definišu novčanu socijalnu pomoć kao i dodatak za pomoć i negu drugog lica i uvećan dodatak. Predmet diskusije bili su i članovi Zakona koji definišu neodložne intervencije i pasivno dežurstvo, a u okviru ove teme članovi Upravnog odbora su diskutovali i o Posebnom kolektivnom ugovoru za socijalnu zaštitu i odredbama koje definišu radno vreme u centrima za socijalni rad. Članovi Upravnog odbora su prihvatili informacije koje je izneo Zoran Polić u vezi dosadašnjeg rada u okviru radne grupe za izradu izmena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti i pružili podršku daljim aktivnostima.

Stručna služba Asocijacije