Izveštaj sa XVIII sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

  • Štampa

Izveštaj sa XVIII sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Dana 06.02.2015. godine održana je XVIII sednica Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije u Beogradu, u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad Beograd sa početkom u 11,00 časova. Sednicom Upravnog odbora predsedavala je Branka Davidović.

Na sednici je usvojen zapisnik sa prethodne sednice Upravnog odbora održane dana 17.11.2014. godine, a zatim je diskutovano o predlozima za izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti. Pod tekućim pitanjima otvorena je diskusija po pitanjima popunjavanja upražnjenih a predviđenih radnih mesta u centrima u 2014. i 2015. godini, izradi modela Pravilnika o radu u skladu sa potpisanim Posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu, govorilo se o finansiranju pu „Asocijacija CSR“ i troškovima člana radne grupe za izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti.

Predstavnik Asocijacije CSR u radnoj grupi imenovanoj od strane Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, g-dina Alekandra Vulina, Zoranu Polić je upoznao prisutne o sastancima radne grupe koja radi na izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, a kojom predsedava pomoćnik ministra g-đa Branka Gajić. Radna grupa je svoj rad podelila na pet oblasti i formirano je pet podrgupa. Zoran Polić kao predstavnik Asocijacije učestvuje u tri podrgrupe. Jedna podgrupa radi na predlozima koji se tiču USLUGA, druga podrgrupa se bavi MATERIJALNIM DAVANJIMA, treća DOMOVIMA I CENTRIMA ZA SOCIJALNI RAD. Četvrta i peta grupa se bave AKREDITACIJAMA I FINANSIRANJEM. Što se tiče usluga u zajednici, vrlo je bitno definisati domska odeljenja koja su formirana pri centrima za socijalni rad, jer dosadašnjim zakonom nisu regulisana. Što se tiče lokalnih usluga, značajno za centre je da se razmotre izmene člana 64. I 122. Zakona o socijalnoj zaštiti, i da centri za socijalni rad budu u istoj poziciji kao i drugi pružaoci usluga. Stav stručnjaka je da i centrima treba dati mogućnost da pružaju usluge u lokalnoj zajednici. Iz navedenog postoji potreba da Zaknom bude jasno definisano na koji način će centri pružati usluge i da li će pružati. Mišljenje je da se usluge u lokalnoj zajednici nabavljaju putem konkursa a na putem javne nabavke. Što se tiče materijalnih davanja predlog je da korisnici uvećanog dodatka koji su penzioneri to pravo ostvare preko penzione zajedice, a što se tiče radno sposobnih lica i korisnika novčane socijalne pomoći da za njih bude nadležna Nacionalna služba za zapošljavanje. Što se tiče planova aktivacije i mera socijalne uključenosti predlog je da nosioci aktivnosti bude NSZ. Jedna od promena u zakonu treba da bude i zamena uputa sa rešenjem odnosno primena ZUP-a. Što se tiče licenci, standardi za pojedine usluge moraju da se izmene jer u ovakvim uslovima ih je nemoguće ispuniti. Zakonom treba definisati i namenske transfere, a naročito uskladiti odredbe koje se odnose na pripravnost, rad po pozivu i prekovremeni rad. Zoran Polić je istako da želi da zastupa stav kolega kao predstavnik Asocijacije i da je ažurirao predloge dostavljene Asocijaciji za izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti.

Kako Asocijacija nema potpunu informaciju o popunjavanju upražnjenih radnih mesta u centrima za socijalni rad, za radna mesta koja su planirana u 2014. godini, i u 2015. godini usvojen je predlog da se Upravi odbor obrati pomoćnici ministra g-đi Branki Gajić zamolnicom za dostavu obaveštenja po pitanju zapošljavanja i popunjavanja upražnjenih, a planiranih radnih mesta. Postignut je i dogovor da se g-đi Branki Gajić uputi zamolnica sa pitanjima službenih legitimacija i pasivnog dežurstva. Na sednici je usvojen predlog da radna grupa Asocijacije u roku od 30 dana uskladi Pravilnik o radu za centre za socijalni rad u skladu sa potpisanim Posebnim kolektivnim ugovorom u socijalnoj zaštiti, a koji će biti dostavljen centrima.

Stručna služba Asocijacije