Izveštaj sa XVI sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Izveštaj sa XVI sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Dana 29.08.2014. godine u Šapcu u Ustanovi za decu i mlade „Šabac“, održana je XVI sednica Upravnog odbora Asocijacije CSR. Sednici Upravnog odbora prisustvovali su: Predsednica Upravnog odbora Branka Davidović, članovi Zorka Jeremić, Mikaina Stevanović, Zoran Albijanić, Dajana Kostić, Rada Divac, Biljana Stojanović Milenović, Vera Ratković i Slađana Čabrić. Pored Predsednice i članova Upravnog odbora sednici su prisustvovali: Predsednik Skupštine Asocijacije Zoran Polić, Milan Vasić, v.d. Direktora CSR Šabac, Svetlana Stanić iz Centra za socijalni rad Kraljevo, Vladimir Ilić, v.d. Direktora GCSR Beograd, Zlata Bjelić iz CSR Stara Pazova, Marijana Petronijević iz CSR Šabac, Jelene Jevtović iz CSR Šabac, Danijela Lovrin Gavrilović, direktor Ustanove da za decu i mlade „Šabac“, Ljubica Žuržinović, glavni urednik biltena „Glas Centara“. Direktorka Ustanove za decu i mlade „Šabac“ Danijela Lovrin Gavrilović je poželela dobrodošlicu i uspešan rad, i nakon toga dala par napomena što se tiče ustanove i kategorije korisnika, kao i o kapacitetima smeštaja. U ovom trenutku u Domu se nalazi 10 korisnika, a kapacitet ustanove je 40 korisnika. Svi korisnici su uključeni u sistem obrazovanja. Kod korisnika je dominanantan autizam, a ovo je jedina ustanova u Srbiji koja smešta samo korisnike sa autizmom. Na sednici Upravnog odbora razmatrane su sledeće tačke dnevnog reda: usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora održane dana 09.05.2014. godine; informacije sa sastanka kod Ministra Pravde u vezi nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; razmatranje problema nemogućnosti popunjavanja upražnjenih radnih mesta; formiranje radne grupe za usklađivanje normativa sa Izmenama i dopunama Zakona o radu; formiranje radne grupe za učešće u procesu izmena Zakona o socijalnoj zaštiti i Porodičnog zakona, a pod tekućim pitanjima bilo je reči o dopisu Državnog provobranilaštva upućenog centrima, saradnji sa Zavodom za socijalnu zaštitu i medijima. Poziv za upravni odbor je bio upućen Pomoćniku Ministra G-đi Branki Gajić, koja zbog službenih obaveza nije bila u mogućnosti da prisustvuje sednici, ali je dogovoreno da se Pomoćniku Ministra dostavi zapisnik sa sednice. Data je i informacija da je Jasmina Ivanović iz Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu za Grad Beograd istakla potrebu saradnje i zajedničkog delovanja u sistemu socijalne zaštite, kao i zahtevu za dostavljanje biltena „Glas Centara“. Zoran Polić je upoznao prisutne o primedbama na nacrt Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, o čemu je bilo reči i na stručnom skupu u Vrnjačkoj Banji koji je održan 09. i 10. juna 2014. godine. Nakon tog skupa, zaključci sa istog dostavljeni su Ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodinu Aleksandru Vulinu, koji je tim povodom zakazao sastanak kod Ministra Pravde radi iznalaženja mogućnosti za izmenu nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Sastanaku kod Ministra Pravde, gospodina Nikole Selakovića, prisustvovali su Ministar gospodin Aleksandar Vulin, načelnik Dragan Vulević, Državni sekretar u Ministarstvu Pravde gospodin Backović i Zoran Polić u ime Asocijacije centara za socijalni rad Srbije. Sastanak je bio konstruktivan, sa iznošenjem brojnih argumenata u pravcu izmene nacrta Zakona. Postignut je dogovor da načelnik Dragan Vulević dostavi predlog izmena nacrta, koje će biti razmotrene. Punu podršku stavu načelnika Dragana Vulevića i Zorana Polića pružio je Ministar gospodin Aleksandar Vulin, koji je konstatovao da u slučaju ulaska besplatne pravne pomoći u centre za socijalni rad znatno će se urušiti sistem socijalne zaštite. Nakon sastanka u Ministarstvu Pravde, Ministar Aleksandar Vulin je zatraži od Asocijacije da mu se dostavi spisak poslova koje ne bi trabalo da budu u nadležnosti centara za socijalni rad, što je i dostavljeno Ministru, a upitnik je bio prosleđen i kolegama iz centara za socijalni rad. Izveštaj koji je prosleđen Ministru, dostavljen je svim kolegama elektronskim putem. Zoran Polić je ukazao na nemogućnost popunjavanja upražnjenih radnih mesta u 2014. godini kao problem nastao nakon dopisa upućenog centrima za socijalni rad za projekciju odlaska ljudi u penziju i drugih slučajeva prestanka radnog odnosa u 2014. godini. Mnogi centri za socijalni rad su se našli u problemu u 2014. godini, kada je zbog nepredviđenih okolnosti nekom od zaposlenih prestao radni odnos, a na isto radno mesto Ministarstvo nije dozvolilo novo zapošljavanje odnosno popunjavnje upražnjenog radnog mesta. Ovakve odluke onemogućavaju rad određenog broja centara za socijali rad. Zoran Polić je informisao prisutne da je na sastanku kod Pomoćnika Ministra gospođe Branke Gajić, dobio informaciju da je ovo mera Ministarstva finansija, i da će u narednom periodu biti odobreno popunjavanje upražnjenih radnih mesta u određenom broju. Formirana je radna grupa koja će odraditi model akata za centra za socijalni rad u skladu sa novim Izmenama i dopunama Zakona o radu u Vrnjačkoj Banji u periodu od 17.09. do 19.09.2014. godine. Radnu grupu čine: Jelena Jevtović, CSR Šabac, Sandra Miodragović, CSR Vrnjačka Banja, Stojanka Milošević, CSR Čačak, Lela Marković, GCSR Beograd, Oliver Ristić, CSR Stara Pazova, Slavojka Stojiljković, CSR Kruševac. Kako su najavljene izmene Zakona o socijalnoj zaštiti i Porodičnog zakona, sa aktivnim učešćem ljudi iz prakse, formirana je radna grupa za izradu predloga za izmene zakona koju čine: Zoran Polić, koordinator, CSR Priboj, Zoran Albijanić, CSR Pančevo, Marijana Petronijević, CSR Šabac, Rada Divac, CSR Prijepolje, Spasenije Crnovčić, GCSR Beograd- odeljenje Novi Beograd, Snežana Civrić Markov, CSR Pančevo, Svetlana Dražević, CSR Kraljevo. Pod tekućim pitanjima pročitan je dopis Državnog pravobranilaštva upućenog centrima za socijalni rad za dostavu spiska predmeta u pravnim postupcima u kojima centri učestvuju kao stranke ili umešači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku, a koji su proistekli iz vršenja poverenih poslova čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Republike Srbije. Povodom dopisa Državnog pravobranilaštva upućena je zamolnica Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a u vezi tumačenja koje predmete traba dostviti Državnom pravobranilaštvu. Na sednici je istaknut sve češći stav Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu kao naredbodavnog organa, a ne savetodavnog organa koji pruža stručnu podršku stručnom radu u centrima za socijalni rad, na osnovu čega se stiče utisak da se Zavod postavlja sa pozicije moći, a da je to nekada u suprotnosti sa normativima koje primenjuju centri za socijalni rad, tako da postoji dilema kako postupati u takvim situacijama. Istaknut je i problem izveštavanja i nelogičnosti u obrascima, koji su bili za 2013. godinu a verovatno će biti i za 2014. godinu. Postoji potreba da se Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu ukaže na potrebu da se unapred odredi forma izveštavanja, kao bi centri za socijalni rad mogli da daju tačne podatke jer se o nekim traženim podacima ne vodi evidencija, a iskazana je i potreba za detaljnijim uputstvima za dostavljanje izveštaja i pojašnjenje određenih pitanja. Zoran Albijanić je upoznao prisutne o tekstu objavljenom u jednom elektronskom izdanju novina i objavljivanju iformacija bez prethodne provere. Kako su navodi u tekstu bili neprovereni i neistiniti, a ticali se centra za socijalni rad, Zoran Albijanić je reagovao na navode. Nakon reagovanja, tekst je nevešto dopunjen, bez ponovne provere i stava druge strane, čime se nastavlja medijska neobjektivnost na pitanja iz nadležnosti centara za socijalni rad. Upravi odbor je delegira predstavnike Asocijacije CSR, koji će prisustvovati na sastanku kod Pomoćnika Ministara gospođe Branke Gajić.

Saša Miodragović