Izveštaj sa V redovne sednice Skupštine pu "Asocijacija CSR Srbije"

Izveštaj sa V redovne sednice Skupštine pu "Asocijacija CSR Srbije"

Dana 09.06.2014. godine u Vrnjačkoj Banji održana je V redovna sednica Skupštine pu "Asocijacija CSR Srbije", a u vreme održavanja stručnog skupa "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite" u hotelu "Zvezda". Na ovoj sednici Skupštine, članovi pu "Asocijacija CSR Srbije" usvojili su Izveštaj o radu i Finansiski izveštaj za 2013. godinu, usvojen je Plan i program rada Asocijacije CSR Srbije za 2014. godinu kao i Finansijski plan. Razmatran je i usvojen izveštaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora za 2013. godinu i usvojena odluka o visni članarine za 2014. godine. Predsednik Skupštine Zoran Polić je istakao da je pu "Asocijacije CSR Srbije" u 2013. godini postiglo značajne rezultate kako kroz svoje organe tako i kroz zalaganja naših kolega pojedinaca. Asocijacija CSR Srbije je 2013. godine slavila svoj jubilej – deset godina postojanja i rada, što je radno i svečano obeleženo na sednici Upravnog odbora 18.06.2013. godine. Rad Asocijacije i njenih članova pratio je redovno bilten "Glas centara", koji je veoma dobro prihvaćen u svim centrima i koji je iz broja u broj dobijao na kvalitetu i aktuelnostima. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike je prepoznalo kvalitet i značaj rada Asocijacije CSR Srbije i finansijski podržalo izdavanje dva broja biltena, održavanje stručnog skupa, održavanje veb stranice i ljudske resurse u 2013. godini. U 2013. godini održano je tri sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije, sednica Skupštine i Nadzornog odbora. Poseban značaj u radu imalo je organizovanje stručnog skupa u organizaciji Asocijacije i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stručni skup sa temom "Procesni položaj centara za socijalni rad kao organa starateljstva pred sudovima" održan je 26. i 27. septembra 2013. godine. Stručni skup je propraćen stalnom diskusijom predavača i prisutnih kolega.

Potrebno je naglasiti da je Asocijacija na različite načine reagovala po svim pitanjima koja se tuču rada i funkconisanja centara za socijalni rad što i jeste zadatak našeg udruženja. Od velikog je značaja da, i dalje, veoma aktivno radimo na razvijanju partnerskog odnosa sa nadležnim Ministarstvom i pozicioniranju Asocijacije u sistemu.

Kolege su upoznate o sastanku delegacije Asocijacije kod pomoćnika ministra gospođe Branke Gajić, gde su otvorene brojne teme značajne za rad centara za socijalni rad, kao što su pitanje službenih legitimacija za stručne radnike, zabrana zapošljavanja i gašenja lokalnih usluga i brojni problemi u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti i Porodičnog zakona. Održavanje stručnog skupa sa temom "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite", govori o podršci Ministarstva i pomoćnika ministra Branke Gajić u rešavanju problema u sistemu socijalne zaštite sa kojima se susreću centri za socijalni rad.

Predsednik Skupštine Asocijacije CSR Zoran Polić je posebno naglasio finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u 2014. godini, naročito ukazanu podršku pomoćnika ministra gospođe Branke Gajić, kako u organizaciji stručnog skupa u Vrnjačkoj Banji tako i iskazanu podršku daljem radu Asocijacije.

Članovi Skupštine su upoznati da je 2015. godina, izborna godina za organe pu "Asocijacija CSR Srbije" i da treba razmišljati o personalnim rešenjima, odnosno o kolegama koji će zastupati interese članova udruženja, odnosno centara za socijalni rad.

 

Stručna služba Asocijacije