Izveštaj sa stručnog skupa "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite"

U okviru projekta "Partnerstvom do reformisane socijalne zaštite", Asocijacija CSR Srbije uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i saradnju sa Udruženjem stručnih radnika socijalne zaštite Srbije, organizovala je stručni skup u Vrnjačkoj Banji 09. i 10.06.2014. godine, sa temom "Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite".

Stručnom skupu su prisustvovali Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitnja gospodin Aleksandar Vulin, Državni sekretar Laslo Čikoš, pomoćnik ministra Branka Gajić sa saradnicima iz Ministarstva, predstavnici Republičkog i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu zaštitu, predstavnik SKGO, direktori i zaposleni u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite.

Stručni skup je otvorila Predsednik Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije Branka Davidović koja se zahvalila Ministru gospodinu Aleksandru Vulinu, državnom sekretaru Laslo Čikošu, pomoćniku ministra Branki Gajić i saradnicima iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na prisustvu i podršci u organizovanju stručnog skupa. Branka Davidović je pozdravila sve prisutne i zahvalila na velikom odazivu kolega na stručnom skupu. Reči dobrodošlice uputio je i Predsednik opštine Vrnjačka Banja gospodin Boban Đurović.

Ministar Aleksandar Vulin je pozdravio prisutne i iskazao zadovoljstvo što je veliki broj predstavnika centara za socijalni rad i ustanova socijalne zaštite prisutno na stručnom skupu, što pokazuje veliku zainteresovanost zaposlenih za sistem socijalne zaštite. Ministar se naročito zahvalio centrima za socijalni rad u velikoj podršci u vanrednoj situaciji izazvanoj poplavama i požrtvovanosti zaposlenih u zbrinjavanju štićenika i bespomoćnih. Očekivanja od ovog stručnog skupa su da se nakon izlaganja i diskusija o predviđenim temama izvedu zaključci koji će biti input Ministarstvu u kom pravcu treba raditi i šta je to sa čime se praksa susreće. Poslovi u socijalnoj zaštiti su među najtežim poslovima i treba učiniti sve da sistem bolje funkcioniše. Ministar Aleksandar Vulin je najavio izmene i dopune sistemskih zakona, Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona i Zakona o finansijskoj podršci porodici i deci. U narednom periodu nas očekuje i izrada socijalnih karti i umrežavanje sa drugim sistemima, kako bi socijalna davanja bila prvičnija i mogla da zadovolje svrhu davanja. Ovakav način funkcionisanja doveo bi da svi građani budu pod pažnjom društva, a određena prava bi dobili oni koji to zaslužuju. Ministar je istakao da u zaposlenima u centrima za socijalni rad vidi kompetentne ljude koji su u prilici da daju ideje u kom pravcu treba razvijati sistem socijalne zaštite. Ministar je poželeo prisutnima što manje posla, a time i smanjenje siromaštva.

Tatajana Prijić, predstavnik Ministarstva rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike, govorila je o merama socijalne uključenosti, šta podrazumeva socijalna isključenost, o povećanju broja korisnika novčane socijalne pomoći i siromaštvu. Tatjana Prijić je istakla da kada budemo shvatili obim socijalne iskuljučenosti možemo da tražimo načine za socijalnu uključenost. Potrebno je raditi na podizanju svesti lokalnih samouprava o potrebi za socijalnu uključenost građana i akcenat staviti na zapošljavanje.

O razvoju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou govorilu su Slavica Milojević, predstavnik Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu i Zoran Polić, predstavnik Asocijacije CSR Srbije.

Slavica Milojević je učinila osvrt na razvoj usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou pre donošenje novog Zakona o socijalnoj zaštiti odnosno pre 2011. godine i nakon toga. Slavica Milojević je istakla da je potrebno identifikovati prepreke i iskustva u razvoju usluga.

U ime članova Asocijacije CSR Srbije, odnosno 153 centra za socijalni rad, Zoran Polić, dipl.pravnik, direktor Centra za socijalni rad u Priboju, zahvalio se kolegama na ukazanom poverenju, a naročito pomoćniku ministra Branki Gajić na podršci za organizovanje stručnog skupa sa aktulenim temamam od značaja za razvoj usluga socijalne zaštite na lokanom novou. Zoran Polić je istakao da je svaki zakon dobar ako se primenjuje. Zakon o socijalnoj zaštiti je donet 2011. godine, a pojedine odredbe zakona još uvek nemaju primenu, a pojedine odredbe su nejasne i u suprotnosti jedne sa drugima. Aktuelni problem u primeni Zakona o socijalnoj zaštiti ispoljava se u organizovanju usluga socijalne zaštite na lokalnom nivovu i uloge centara za socijalni rad u svemu tome. U vreme donošenja Zakona o socijalnoj zaštiti, niko nije pretpostavljao da će biti doneti zakoni koji zabranjuju novo zapošljavanje ili radno angažovanje po bilo kom osnovu do 10% na broj zaposlenih na neodređeno vreme. Primena Zakona o budžetskom sistemu za 2014. godinu dovodi do gašenja usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, jer su za pružanje usluga najčešće centri za socijalni rad angažovali lica ugovorom o delu. Primenom Zakona o socijalnoj zaštiti, postoji potreba za formiranjem posebnih organizacinih jedinica pri centrima za socijalni rad, a samim tim potrebna je i sistematizacija nivih radnih mesta i novo zapošljavanje. Zoran Polić je naročito apostrofirao član 64. i 122. Zakona o socijalnoj zaštit, različito tumačenje i koliziju navedenih članova što otežava funkcionisanje usluga pri centrima za socijalni rad. Postoji potreba da se jasno definiše da li centri za socijalni rad mogu biti pružaoci usluga na lokalnom nivou i u slučaju da mogu da budu izjednačeni sa nevladinim sektorom. Zoran Polić je istakoa i odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti koje se tiču uputa, koji još uvek nije u primeni, a prema svim pokazateljima koji ne može ni da zaživi na zamišljen način. Postoje i mnogi poslovi koji su smešteni u centre za socijalni rad, a da nisu vezani za poslove kojima centri kao organi starateljstva treba da se bave, jedan od tih poslova je i priznavanje prava na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica za penzionere koji penziju i dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruju Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zatim tu je i primena Zakona o prebivalištu, a u proceduri je i Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji takođe određene poslove stavlja u nadležnost centrima za socijalni rad.

Sa prezentovanjem aktuelnog stanja u sistemu socijalne zaštite i problemima sa kojima se susreću centri za socijalni rad, Zoran Polić je izazvao veliku podršku kolega i razumevanje Ministarstva rada, zapošljavanja, boračke i socijalne politike i dogovoreno je izvođenje zaključaka o iznetom stanju, kako bi se rešavali postojeći problemi.

Drugog dana stručnog skupa, Katarina Jovanović u ime Asocijacije CSR Srbije, dala je viđenje instituta starateljstva između Zakona i prakse. Katarina Jovanović je naglasila da se centri za socijalni rad uz poslove koje obavljaju, a koji su im na neki način nametnuti, zaboravili da su organ starateljstva. Katarina Jovanović je učinila ostvrt na odredbe Porodičnog zakona i drugih zakona koji se primenjuju u oblasti porodično pravne zaštite.

Nakon prezentacije Katarine Jovanović, svoje komentare na dato izlaganje izložio je Dragan Vulević, načelnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dragan Vulević je napomenuo da stručni radnici u centrima za socijalni rad moraju jasno znati svoju ulogu, granice postupnja i ciljeve rada. Ono čega treba da se rukovode stručni radnici u oblasti starateljstva jeste pravilan izbor staratelja, donošenje adekvatnog plana staranja, nadzor staratelja i pružanje pomoći staratelju u obavljanju svoje dužnosti.

Temu bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih u centrima za socijalni rad obradili su Lela Marković i Duško Bursać. Lela Marković je govorila o navedenoj temi sa osvrtom na pozitivne zakonske propise koje regulišu ovu oblast i nedostatke normativa rada. Duško Bursać je temu obradio sa stanovišta sprovedenog istraživanja o izgaranju zaposlenih u procesu rada i psihosomatskim siptomima kod stručnih radnika u centrima za socijalni rad .

Nakon obrađenih tema stručnog skupa, prisutnima se obratila pomoćink ministra Branka Gajić. Nakon pozdravnih reči i predstavljanja, Branka Gajić je istakla da nakon sagledavanja stanja u socijalnoj zaštiti, u centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite, u narenom periodu radiće se na izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Porodičnog zakona i Zakona o finansijskog podršci porodici i deci. Zakon o socijalnoj zaštiti je u primeni od 2011. godine i u periodu primene izdvojile su se određene oblasti koje moraju pretrpeti promene, kao što su uput, usluge smeštaja, pravo na novčanu socijalnu pomoć u delu radne aktivacije, pravo na uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica za korisnike RFPIO, u oblasti hraniteljstva je potrebno urediti obračunsku isplatu naknade, zatim odredbe koje se tiču osposobljavanja na rad u vidu troškova prevoza. Treba sagledati nedostatke Porodičnog zakona koji je u primeni već devet godina i u kome treba napraviti određen izmene i dopune. Potrebno je definisati pojam samohranog roditelja, dopuniti oblast odnosa roditelja i dece, sadržinu preventivnog i korektivnog nadzora i naročito odredbe neposrednog starateljstva. Branka Gajić je istakla da postoji inicijativa za formiranjem alimentacionog fonda da bi se pomoglo izdržavanja dece od roditelja. Potrebno je revedirati i odredbe koje definišu usvojenje u delu označavanja potencijalnih usvojitelja, zatim odredbe o nasilju u porodici i dodati nove mere zaštite. Navedene izmene se očekuju u prvoj polovini 2015. godine. U narednom periodu nastaviće se sa reformom socijalne zaštite i podrškom nerazvijenim opštinama. Očekuju nas aktivnosti u delu zaštite dece od zloupotreba i prosjačenja. U svom izlaganju pomoćnik ministra Branka Gajić se zahvalila na organizaciji stručnog skupa i izrazila spremnost za saradnju i utvrđivanje mera za poboljšanje sistema socijalne zaštite.

Državni sekretar Laslo Čikoš zahvalio se na organizaciji stručnog skupa i sproveo blic istraživanje o zainiteresovanosti lokalne samouprave za sistem socijalne zaštite.

Na kraju stručnog skupa, zastupnik Asocijacije CSR , Branka Davidović, zahvalila se prisutnima na strupljenju, dobrom odazivu, a naročito Državnom sekretaru Laslo Čikošu i pomoćniku ministra Branki Gajić na iskrenoj podršci i tom prilikom ponudila punu podršku članova Asocijacije u reformi socijalne zaštite.

 

Saša Miodragović