Izveštaj sa XIV sednice Upravnog odbora PU Asocijacija CSR Srbije

Upravni odbor Asocijacije CSR Srbije održao je XIV redovnu sednice dana 14.03.2014. godine u Vrnjačkoj Banji. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2013. godine, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2013. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2014. godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2014. godinu. Programom rada i finansijskim planom za 2014. godinu je predviđeno održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena „Glas Centara“ , modernizacija veb stranice, saradnja sa važnim akterima u oblasti socijalne zaštite, informisanje kolega sa aktuelnostima od značaja za rad centara kao i mnoge druge aktivnosti. Jedna od aktulenih tema za stručni skup je dalji razvoj usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i uloga centara za socijalni rad u razvoju usluga. Asocijacija je i u 2014. godini aplicirala projektom „Partnerstvom do reformisane socijalne zaštite“ kod Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Za ljudske resurse, odnosno lica angažovana na realizaciji aktivnosti Asocijacije za 2014. godinu predviđena su naknade na nivou prošlogodišnjih. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2013. godinu. Kako je sedište AsocijacijeCSR Srbije u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije CSR Srbije. Branka Davidović je istakla da je Asocijacija CSR Srbije jedan od partnera na Tempus projektu „Jačanje visikog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite“, a više o projektu je govorila Jovani Nedeljković, koja je zadužena za projektne aktivnosti ispred Asocijacije. Jovana Nedeljković je poseban naglasak stavila na pojedine delove ugovora koji se tiču predmeta ugovora, vremenskog okvira, finansijskog dela ugovora, obaveza koordinatora i partnera, računovodstva i kontrole. Obrazložen je finansijski deo ugovora kao i raspored obaveza koje imaju lica zadužena na projektu. Tempus je program EU koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU. Projekat traje 36 meseci, od 01.12.2013. do 30.11.2016. Koordinator projekta je Univerzitet u Nišu, na čelu sa prof. Jelisavetom Todorović. Pored Asocijacije, partneri na projektu su: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Udruženje stručnih radnika, Republički zavod za socijalnu zaštitu, Udruženje za samostalan život osoba sa invaliditetom, kao i tri strana partnera: Univerzitet Zilend iz Danske, Univerzitet Katalonije iz Italije, Institut za obrazovanje iz Velike Britanije. Projekat ima osam radnih paketa, a Asocijacija učestvuje u prvom, čiji je naziv Osnovne studije, mapiranje i razmena iskustva u oblasti kreiranja socijalne politike i socijalne zaštite. Lider prvog paketa je prof. Nevenka Žegarac sa Fakulteta političkih nauka, u Beogradu. Cilj projekta je uvođenje sledećih studijskih programa: otvaranje katadre za obrazovanje socijalnih radnika na Filozofskom fakultetu u Nišu, master studija za socijalni rad i socijalnu pedagogiju, master studija pod nazivom Sociologija u oblasti socijalne zaštite na Filozofkom fakuletu, Odseku za sociologiju u Novom Sadu i uvođenje novih kurseva za profesionalce na Filozofskom u Nišu i Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Saša Miodragović, sekretar Asocijacije