Izveštaj sa III sednice Nadzornog odbora Asococijacije CSR Srbije

Dana 14.03.2014. godine u Vrnjačkoj Banji održana je redovna III sednica Nadzornog odbora Asocijacije CSR Srbije. Na sednici je razmatran predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije CSR Srbije za 2013. godinu. koji je utvrđen od strane Upravnog odbora. Nadzorni odbor je utvrdio da je Finansijski izveštaj za 2013. godinu sačinjen u skladu sa zakonom, da su detaljno obrazložene sve pozicije i predložio da Skupština Asocijacije usvoji predloženi izveštaj. Usvojen je i izveštaj o stanju imovine i obaveza Asocijacije CSR Srbije zaključno sa 31.12.2013. godine.