Izveštaj sa XI sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Izveštaj sa XI sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Upravni odbor Asocijacije CSR Srbije održao je XI redovnu sednice dana 01.03.2013. godine u Valjevu. Na ovoj sednici Upravnog odbora utvrđen je predlog Izveštaja o radu Asocijacije CSR Srbije za 2012. godine, predlog Finansijskog izveštaja Asocijacije za 2012. godinu, zatim je utvrđen predog članarine za 2013. godinu, predlog Programa rada i Finansijskog plana za 2013. godinu. Upravni odbor je u skladu sa Rasporedu sredstava Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za 2013. godinu, utvrdio predlog projekta u vrednosti od 1.000.000 dinara, kojim će se aplicirati Ministarstvu. Projektom su predviđene sledeće aktinosti održavanje stručnih skupova, izdavanje biltena „Glas Centara“ i održavanje veb stranice. Aktuelne teme za stručni skup su "Primena podzakonskih akata u implementaciji Zakona o socijalnoj zaštiti" i "Moć i nemoć Organa starateljstva pred sudovima". Projektom su predviđena i sredstva za ljudske resurse koji bi bili zaduženi za realizaciju projekta. Za ljudske resurse za 2013. godinu predviđena su naknade na nivou prošlogodišnjih. Upravni odbor je utvrdio i predlog Izvešaja o radu Upravnog odbora Asocijacije za 2012. godinu. Kako je sedište Asocijacije CSR Srbije u Centru za socijalni rad Vrnjačka Banja, postignut je dogovor o zaključivanju Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između Centra za socijalni rad Vrnjačka Banja i Asocijacije CSR Srbije. Asocijacija je i član evropske organizacije "Evropska socijalna mreža", članarina za Asocijaciju je znatno manja od članarine za druge članice, tako da je interes da i dalje budemo deo evropske mreže i uplatimo članarinu u iznosu od 250 evra.

Upravni odbor je razmatrao pitanja i dileme sa kojima sa zaposleni u centrima za socijalni rad svakodnevno susreću kao što su troškovi za sudske postupke u predmetima za koje je nadležan centar, jer u rasporedu sredstava za 2013. godinu za ovu namenu nisu predviđena sredstva. Ovo je vrlo značajno pitanje, jer postupajući po Porodičnom zakonu i Zakonu o socijalnoj zaštiti, za centre u Parničnom i Vanparničnom postupku nephodna su sredstva. Pitanje klasifikacije i šifre delatnosti u oblasti socijalne zaštite. Centri za socijalni rad su klasifikovani pod šifrom 88.99 – ostala nepomenuta socijalna zaštita bez smeštaja. Predviđenim klasifikacijama i šiframa mnoge usluge su ostale nedefinisane. Zbog licenciranja pružalaca usluga socijalne zaštite neophodno je dopuniti klasifikacije. Sa navedenim predlogom potebno je obratiti se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Mnoge teškoća izazvane su nedonošenjem određenih podzakonskih akata, a neke kolizijom normi u različitim pravnim oblastima. Akcenat je stavljen na potrebne podzakonske akte za primenu Porodičnog zakona iz oblasti starateljstva, zatim za Zakon o socijalnoj zaštiti u oblasti plaćanja troškova smeštaja korisnika u ustanove socijalne zaštite. Centri se susreću sa sve češćim zahtevima privatnih izvršitelja da stručni radnici centra prisustvuju izvršenju. Istaknut je problem saradnje sa Poštanskom štedionicom i čestim nerazumevanjem za korisnike. Kolega iz Centra za socijalni rad Kraljevo, inicirali su predlog da za lica bez sredstava za život, materijalno stanje bude priorite za overavanje zdravstvene knjižice, a da procenu materijalnog stanja može izvršiti samo centar za socijalni rad. Kolege su istakle i problem utvrđivanja imovinskog stanja korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno da se javljaju slučajevi kada lice nema imovine na teritoriji na kojoj ima prebivalište ali ima nepokretnosti na drugoj teritoriji. Tako da bi bilo korisno da centri za socijalni rad imaju pristup registru Republičkog geodetskog zavoda, kako bi imali uvid u bazu podataka vlasnika nepokretnosti. Za ovo je potrebno da Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike zaključi ugovor sa Geodetskim zavodom da bi se centrima omogućio upit. Ukazano je i na potrebu da se Asocijacija CSR Srbije obrati Republičkom i Pokrajinskom Zavodu za socijalnu zaštiti, radi organizovanja obuke za supervizore i pravnike, a u saradnji sa Ministarstvom, rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Stručna služba Asocijacije CSR Srbije, obratiće se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, sa iznetim pitanjima radi pružanja stručne pomoći u radu centrima za socijalni rad.

 Stručna služba Asocijacije CSR Srbije