Izveštaj sa X sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Izveštaj sa X sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije održane 30.11.2012. godine u Vrnjačkoj Banji

Sednici Upravnog odbora prisustovali su pored Predsednice Branke Davidović i članova, Državni Sekretar Brankica Janković, Predsednik Skupštine Asocijacije Zoran Polić, Suzana Jovanović, Marija Vasić, Rade Čeperković, Momir Borić i sekretar Saša Miodragović.

Na Upravnom odboru bilo je reči o zaključenju Aneksom ugovora izmežu Asocijacije CSR Srbije i Ministarstva, rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ministarstvo je i 2012. godine prihvatilo finansiranje realizacije projekta „Asocijacija CSR Srbije- partnerstvom do reformisane socijalne zaštite, a za potrebe ljudskih resursa, održavanja veb stranice, izdavanje Glasa centara i održavanje stručnih skupova. Za ovaj projekat bila su predviđena sredstva od 2.000.000,00 dinara, ali Aneksom ugovora koji je zaključen na osnovu Raspodele sredstava ustanovama socijalne zaštite po Zakonu o Budžetu Republike Srbije sredstva su smanjena na 1.500.000,00 dinara. U prvoj tranši utrošeno je 1.000.000,00 dinara i ostala su sredstva od 500.000,00 dinara. Ta sredstva u drugoj tranši će biti utrošena za održavanje jednog stručnog skupa, izdavanje jednog broja biltena i ljudske resurse.

Diskutovalo se i o problemimam koji verovatno muče sve centre za socijalni rad u Srbiji. Jedan od problema je primena Zakona o parničnom postupku od strane sudova i zahtev da centre u sudskim postupcima zastupa dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Većina centara za socijalni rad nema pravnike sa položenim pravosudnim ispitom, jer to nije uslov za zapošljavanje u centru za socijlani rad, niti je predviđeno Zakonom i Pravilnikom. Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku ne dozvoljava da u sistematizaciji radnih mesta bude jedan od uslova i položen pravosudni ispit. Još jedan problem je i to što u postupcima u kojim učestvuje centar kao parnična strana odnosno tužilac, sud zahteva da troškovi veštačenja padnu na centre koji sada nemaju poziciju za te namene jer rebalansom budžeta ta pozicija ukinuta. Istaknuti su i problemi u vezi plaćanja prevoza za zaposlene, zatim ograničenja prava na zdravstveno osiguranje korisnika u sistemu socijalne zaštite, pitanje službenih legitimacija i štampanja istih.

Državni sekretar Brankica Janković je izrazila spremnost da pred Ministarstvom pravde postavi pitanje zastupanja centara za socijalni rad i probleme koje centri imaju u postupcima za koja su ovlašćeni po Porodičnom zakonu. Što se tiče troškova veštačenja koje centri imaju u postupcima pred sudom, to pitanje ne može da se reši pre januara 2013. godine, jer su rebalansom budžeta ta sredstva skinuta za 2012.godinu. Što se tiče ograničenje u korišćenju prava na zdravstveno osiguranje korisnika socijalne zaštite , Državni sekretar će izvršiti konsultacije sa kolegama iz RZZO, i probati da zajednički nađu rešenje. Kako je Upravni odbor naglasio problem oko štampanja službenih legitimacija, predlog je da se ide sa izmenama Pravilnika i da se definiše na taj način da legitimacije budu bez holograma. Državni sekretar, Brankica Janković je uvažila i inicijativu da se dopis Ministarstva koji se tiče imenovanja direktora i v.d. uputi i lokalnim samoupravama.

Marija Vasić glavni istraživač u projektu „Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativim i standardima rada centara za socijalni rad iz perspektive stručnjaka centara za socijalni rad“, upoznala je prisutne sa rezlutatima istraživanja. Marija je istakla da pozitivan stav prema Pravilnikuima 44,2% zaposlenih, neutralan 18,4% zaposlenih, dok negativni stav ima 37,5% zaposlenih. Može se zaključiti da zaposleni smatraju da Pravilnik generalno pruža osnov za kvalitetniji rad sa korisnikom. Negativan stav prizilazi iz mišljenja da stručni radnici mogu posvetiti korisniku mnogo manje vremena zbog dokumentacije. Mišljenje je da je kroz ovo istraživanje prvi put pružena ozbiljna prilika zaposlenima da na jedan sistematičan način daju svoj doprinos u davanju predloga i rešenja za moguća unapređenja Pravilnika. Okrugli sto na kome će biti iznete preporuke u vezi Pravilnika, a na osnovu obavljenog istraživanja, biće održan 17.12.2012. godine u Gerontološkom centru Bežanijska Kosa.

Što se tiče učešća predstavnika Asocijacije CSR Srbije na seminaru ESN, Biljana Maričić je istakla da pristustvo ovakvom skupu predstavlja jedno veliko iskustvo i treba intezivirati dalju saradnju sa Evropskom socijalnom mrežom. Stručni skup je održan 24. i 25.10.2012. godine u Štutgartu. Dobro smo prihvaćeni i naš rad i zalaganje su interesantni kolegama iz Evrope. U ulozi predstavnika Asocijacije Biljana je pozdravila Direktora ESN i zahvalila na pozivu. Skup se sastojao od četri cesije. Izloženi su trendovi razvoja socijalne zaštite, govorilo se o projekcijama socijalnih i zdravstvenih usluga, demografskim pravcima razvoja. Prvog dana seminara diskutovalo se na navedene teme a drugog dana izneti su zaključci. Akcenat je stavljen na aktivno i zdravo starenje, prevenciju i rehabilitaciju kroz razvoj lokalnih usluga i stvaranju nezavisnog korisnika , kao i društvenu i porodičnu uključenost. Detaljan izveštaj sa ovog seminara biće objavljen u narednom broju biltena „Glas Centara“.

Državni sekretar, Brankica Janković, istakla je pozitivne strane ove saradnje sa Evropskom socijalnom mrežom i apostrofira potrebu održavanja međunarodnih partenrskih odnosa u čemu će Asocijaciji pružiti punu podršku.

Zoran Polić je podsetio za potrebu donošenja Plana itegriteta od strane centara za socijalni rad i produžetku roka do 31.03.2012. godine. Postoji obaveza da radna grupa Centra na veb stranici Agencije za borbu protiv korupcije pristupi planu integriteta pomoću dobijenih šifri. Kada se odradi Plan itegriteta, Direktor centra ga usvaja, razrešava radnu grupu, određuje lice za praćenje i dostavlja Agenciji.

Saša Miodragović