Izveštaj sa stručnog skupa u Vrnjačkoj Banji od 29.11. do 01.12.2012. godine

TEMA: RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

U okviru projekta "Asocijacija centara za socijalni rad - partnerstvom do reformisane socijalne zaštite", Asocijacija CSR Srbije u saradnji sa Udruženjem poslodavaca ustanova socijalne zaštite i uz podršku Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, organizovala je stručni skup u Vrnjačkoj Banji sa temom „Razvoj usluga socijalne zaštite“, od 29.11. do 01.12.2012. godine.

Stručni skup su otvorili Predsednik Skupštine Asocijacije CSR Srbije Zoran Polić i zastupnik Udruženja poslodavaca ustanova socijalne zaštite Milan Popović. Zoran Polić se zahvalio na velikoj posećenosti skupu što govori o odgovornosti zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, kao i predstavnicima lokalnih samouprava. Pozdravio je prisutne iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Republičkog i Pokrajinskog Zavod za socijalnu zaštitu, kao i predstavnika domaćina mesta održavanja skupa, Zamenika Predsednika opštine gospodina Andriju Boćanina.

Zamenik Predsednika opštine Vrnjačka Banja Andrija Boćanin pozdravio je prisutne, poželeo dobrodošlicu i uspešana rad.

Zoran Polić je u uvodnom delu podsetio predstavnike lokalnih samouprava na odredbe Zakona o socijalnoj zaštiti i nadležnosti u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite, a naročito na odredbu člana 122. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, koji definiše da zaposleni u centrima za socijalni rad na javnim ovlašćenjima ne mogu u radno vreme raditi na poslovima poverenim od lokalne samouprave i da se poslovi mogu vršiti u okviru posebne organizacione jedinice.

Na početku radnog dela, prisutnima se obratila Jasmina Ivanović, predstavnik Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Jasmina Ivanović je pozdravila prisutne u ime Ministarstva i istakla da priča o uslugama socijalne zaštite nije nova i istakla značaj za lokalne samouprave u razvoju usluga. Jasmina Ivanović je naglasila novi koncept usluga u Zakonu o socijalnoj zaštiti kao i pluralizam pružalaca usluga i ulogu lokalne zajednice u razvoju socijalne zaštite i preuzimanju finasiranja.

U ime Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu prisutnima se obratila Slavica Milojević sa temom „Pružaoci lokalnih socijalnih usluga“. U svojoj prezentaciji Slavica Milojević je predstavila bazu podataka o lokalnim socijalnim uslugama koju je formirao Zavod sa osvrtom kada je baza nastala, kome je namenjena, zatim o pružaocima najzastupljenijih usluga, o centrima za socijalni rad, ustanovama i NVO (udruženjima) kao pružocima usluga. Prikazane su izazovi i razvojne perspektive.

Ljilja Stanković je stručnom skupu prezentovala rad Centra za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“ u Kragujevcu. Svojom prezentacijom Ljilja Stanković se osvrnula na početke razvoja usluga socijalne zaštite u Kragujevcu, razloge osnivanja Centra, usluge koje Centar pruža, kao i na broj korisnika i zaposlenih koji te usluge pružaju. Ljilja Stanković je istakla da je Kragujevac osnivanjem Centra, dibio jasnu viziju daljeg razvoja sisteme usluga socijalne zaštite, koje idu u susret potrebama građana.

Usluge koje se realizuju u Gradu Leskovcu i koje pruža Centar za socijalni rad prezentovala je Snežana Milojković. Jedna od usluga je Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici, zatim usluge Pomoći u kući starim licima, Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima za izbegla i interno raseljena lica, Dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju i usluge – servis personalnih asistenata.

U ime Gradske uprave Čačak, Marija Vojvodić je predstavila uspostavljanje regionalne usluge privremenog smeštaja u prihvatilište univerzalnog tipa (za žrtve porodičnog nasilja i nezbrinuta lica). Marija Vojvodić je istakla pravni osnov za pružanje prava i usluga iz socijalne zaštite iz nadležnosti grada Čačka kao i potrebu razvoja regionalne usluge, kao i organizaciju rada prihvatilišta.

Sa iskustvom u sprovođenju usluga Dnevnog boravka za decu i mlade u riziku u Kruševcu, prisutne je upoznao Radomir Jevtić predstavnik udruženja „Korak napred“ iz Kruševca. U prezentaciji je bilo reči o potrebi međusektorske saradnje, ciljnoj grupi, radu sa korisnicima. Posebno je učinjen osvrt na izazove u sprovođenju usluga i riziku za obezbeđivanje održivosti usluge.

O lokalnim kapacitetima u razvoju lokalnih usluga opštine Prijepolje govorili su Rada Divac i Dženita Čičić. Rada Divac je prezentovala realizaciju posebnih obaveza i vaspitnih naloga prema maloltenicima kroz Adolescentni klub „Frend“ i omugaćavanju ranjivoj deci da ostanu u porodici i da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive. Dženita Čičić se osvrnula na razvoj usluge Pomoć u kući strima i invalidnim osobama.

O usluzi Pomoć u kući za decu sa smetnjama u ravoju koju pruža Centar za socijalni rad Žitište govorila je Jelena Stanić. Usluga se pruža u okviru projekta koji se finansira iz sredstava EU, uz podršku UNICEF-a i u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Ana Davitkov i Marina Radisavljević iz Centra za socijalni rad Dimitrovgrad predstavile su rad Centra za hiporehabilitaciju uz pomoć konja. Postoje tri vrste usluge ovog tipa i to hipoterapija, terapijsko jahanje i sportsko jahanje. Navedenom terapijom postižu se fizikalni efekti jahanja, psihološki efekti, socijalni i edukativni efekti.

Snežana Stošković i Željka Burgund predstavile su Porodičnu konferenciju kao novu uslugu u lokalnoj zajednici. Prva velika prezentacija modela Porodične konferenciji u Srbiji održana je Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu. Model porodične konferencije je savremeni koncept podrške porodici u krizi inspirisan tradicijom Maora u rešavanju porodičnih konflikta, donošenju odluka i pravljenju plana izlaska iz krize. Tri koraka porodične konferencije su ponuda ili iniciranje PK, okupljanje u krugu porodice i evaluacija.

Drugog dana stručnog skupa 30.11. aktivne usluge u oblasti socijalne zaštite opštine Kanjiža predstavila je Janka Ladocki. Usluge socijalne zaštite u opštini Kanjiža su : Dnevni boravak „Gnezdo“, Dnevni boravak za OSI, Personalna asistencija za OSI, Program rada stimulacija razvoja, Program stimulacija psihofizičkog razvoja i stanja, Zaštita interesa OSI, Kućna nega i pomoć u kući i projekat narodne kuhinje.

Veliki spektar usluga socijalne zaštite i primere dobre prakse u ime Službe za lokalna prava u usluge, Centra za socijalni rad Šabac, prezentovala je Slavica Matić. Služba za loklna prava i usluge ima 4 organizacione jedinice i to : Pomoć i nega u kući, Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima i Kancelariju za subvencije kod javnih preduzeća. U okviru navedenih organizacionih jedinica pruža se 8 zasebnih usluga od strane 39 zaposlenih. Grad Šabac predstavlja primer dobre prakse u razvoju usluga i odgovornim odnosom prema sistemu socijalne zaštite odnosno najugorženijima.

Ljubinka Cvetanović je predstavila uslugu Predah za decu sa smetnjama u razvoju koja se pruža pri Međuopštinskom centru za razvoj usluga socijalne zaštite Vlasotince i Crna Trava. Svrha usluge Predah je kratkoročno i povremeno pružanje podrške i pomoći deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u održavanju i podizanju kvaliteta njihovog života.

Milena Miladinov, koordinator projekta „Dobar dan komšija“ koji se realizuje preko Udruženja roditelja dece ometene u razvoju, predstavila je viziju Vrnjačka Banje kao inkluzivne zajednice koja prepoznaje i zadovoljava potrebe osoba sa invaliditetom.

U drugom delu radnog dana, Jasmina Ivanović je predstavila nacrt Pravilnika o licenciranju organizacija socijalne zaštite, sa osvrtom na predmet Pravilnika, postupak izdavanja licence, obrazac licence, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence, kao i registar licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite.

Miroslav Brkić, Dragana Stanković i Marko Milanović su predstavili skalu funkcionalne procene u kontekstu socijalne zaštite, sa osvrtom na četri stepene podrške.

Stručni skup je posetila i Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković, koja je pozdravila učestnika i dala par napomena u vezi daljeg rada i pravca razvoja socijalne zaštite. Državni sekretar u daljoj reformi socijalne zaštite očekuje da nastupamo zajedno i da na ovakvim stručnim skupovima iskažemo svoje mišljenje koje ćemo formulisati u vidu preporuka za koje ćemo se zajednički zalagati.

Vladan Jovanović je istakao da se nalazimo na tački kada treba da omogućimo primenu Zakona o socijalnoj zaštiti u punom kapacitetu. Vladan se osvrnuo na tri segmenta bitna u sistemu socijalne zaštite odnosno na nacrt Pravilnika o porodičnom smeštaju, Pravilnik o kriterijumima i merilima za učešće korisnika u ceni usluga socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija i uspostavljanje usluge u lokalnoj zajednici.Pravilnik o porodičnom smeštaju mora biti usaglašen sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Porodičnim zakonom. Isti mora da definiše mesto i ulugu CPSU kao novog entiteta u sistemu socijalne zaštite. Što se tiče Pravilnika o kriterijumima i merilima za učešće korisnika u ceni usluga socijalne zaštite koje obezbeđuje Republika Srbija, bilo je reči o zakonskom kontekstu . Vladan Jovanović je predstavio i uspostavljanje usluge u lokalnoj zajednici sa osvrtom na proceduru javne nabavke istih.

Trećeg dana stručnog skupa, prisutnima se obratila Sanja Kljajić, koja je pozdravila učesnika i dala par napomena u vezi rada jedne nove institucije, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima. Republika Srbija je potpisnica Konvencije za borbu protiv trgovine ljudima, što nam daje zadatak da preduzmemo mere zaštite žrtava trgovine ljudima. Tokom 2011. godine urađena je analiza koja je dala preporuke da je potrebno stvoriti instituciju ovakvog tipa.

O pravicima delovanja, organizacionom modelu i radu službi u Centru za zaštitu žrtava trgovine ljudima, govorila je Lidija Milanović. Organizacioni model Centra čine Služba za koordinaciju zaštite žrtava trgovine i Prihvatilište za urgentno zbrinjavnje.

Nakon uspešnog trodnevnog rada struni skup su zatvorili Zoran Polić i Milan Popović.

Saša Miodragović