Izveštaj sa IX sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Izveštaj sa IX sednice Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije

Dana 18.09.2012. godine sa početkom u 11,00 časova održana je IX sednica Upravnog odbora Asocijacije CSR Srbije u Beogradu u Gradskom Centru za socijalni rad. Sednici su prisustvovali predsednica U.O. Branka Davidović i sledeći članovi: Zorka Jeremić, Stošković Snežana, Stevanović Mikaina, Albijanić Zoran, Vesna Stankov, Kostić Dajana, Ratković Vera, Galjak Marija, Čabrić Slađana, Svetlana Dražović i Rada Divac. Sednici nisu prisustvovali sledeći članovi: Stojmirović Miroslav, Milenović Stojanović Biljana i Vujnović Gojko. Pored predsednice i članova Upravnog odbora sednici su prisustvovali i Predsednik Skupštine Asocijacije Zoran Polić, Jasmina Turudić v.d. Centra za socijalni rad u Požarevcu, Momir Borić direktor CSR u Kragujevcu i sekretar Saša Miodragović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red: Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora održane dana 08.05.2012.godine; Organizovanje seminara sa temom razvoja lokalnih usluga; Položaj centara za socijalni rad u sferi rizika koji prate poslove koje centri obavljaju (izvestilac: Momir Borić); Teškoće u plaćanju troškova smeštaja u ustanove za korisnike penzija sa isplatom kod poslovnih banaka; Nabavka opreme za p.u. Asocijacija CSR Srbije i tekuća pitanja.

Nakon usvojenog zapisnika sa prethodne sednice Upravnog odbora, predsednica Upravnog odbora Branka Davidović je obavestila članove Upravnog odbora, da je projektom koji nam je odobren od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike predviđeno održavanje tri seminara u ovoj godini. Krajem juna meseca održan je jedan seminar i treba da održimo još dva stručna skupa. Predlog je da se stručni skup održi u drugoj polovini oktobra. Tema prvog stručnog skupa je bila primena Pravilnika i rezultati istraživanja povodom Pravilnika. Teme koje bi trebalo da obradimo tiču se podzakonskih akata povodom Zakona o socijalnoj zaštiti i razvoj lokalnih usluga i položaj centara u odnosu na lokalnu samoupravu. Branka Davidović je istakla da predstavnici Asocijacije treba da zakažu prijem kod Državnog sekretara Brankice Janković, gde bi se dogovorila dalja saradnja Asocijacije i Ministarstva, zatim održavanje sledećeg stručnog skupa i tema istog. Kako je predlog da se održi stručni skup na temu lokalnih usluga dogovoreno je da treba pozvati i predstavnike lokalne samouprave. Članovi Upravnog odbora su se slažili sa iznetim predlogom i smatraju da je u interesu centara za socijalni rad a i same lokalne samouprave da se održi stručni skup sa temom razvoja lokalnih usluga. Ovim bi se lokalnoj samoupravi približio Zakon o socijalnoj zaštiti i način funkcionisanja centara za socijalni rad sa svojim nadležnostima, kao i obaveze koje lokalna samouprava ima. Istaknuto je da i Zakon o socijalnoj zaštiti ne definiše na jasan način obaveze lokalne samouprave, što dokazuje i zadnje tumačenje iz Ministarstva. Mnogi članovi zakona su u nesaglasnosti što dovodi do nedoumice. Poenta je da na stručnom skupu budu i ljudi iz Ministarstva koji će jasno postaviti granice između obaveza Republike i lokalne samouprave. Dogovor je da se svim centrima uputiti pismo najave održavanja stručnog skupa sa datom temom i pozvati kolege da se prijave sa svojim prezentacijama a nakon toga izvršiti selekciju i napraviti agendu. Treba dati mogućnost centrima da ispričaju svoja iskustva, primere dobre prakse i rizike. Treba animirati ljude iz lokalne samouprave da prisustvuju seminaru i čuju šta su njihove obaveze. Potrebno je da čujemo iskustva različitih centara po broju zaposlenih, odnosno malih, srednjih i velikih centara, kao i po stepenu razvijenosti opština i gradova. Formirana je radna grupa za organizovanje strčunog skupa sa temom razvoja lokalnih usluga u socijalnoj zaštiti koju čine sekretar Saša Miodragović i članovi Upravnog odbora Svetlana Dražović i Slađana Čabrić.

Momir Borić je izneo jedno neprijatno iskustvo povodom nemilog događaja koji se desio na teritoriji grada Kragujevca, za šta je anatemisan Centar za socijalni rad. Centar za socijalni rad uvek nosi rizik da bude anatemisan za svaki nemili događaj i propust koji učini bilo koji sistem a ne samo socijalna zaštita. Ovom prilikom kolege iz Centra su se susrele sa lošim pristupom medija radu centra i nerazumevanju posledica koje nastaju iz njihovih bombastičnih naslova. Mediji često čine teške kvalifikacije i jednostrano sagledavaju stvari bez većeg upuštanja u suštinu. Uvek može da dođe do propusta ali treba nastojati da ne produbljujemo lošu situaciju već da saniramo problem. Vrlo je bitno da u takvim situacijama imamo podršku kako resornog Ministarstva tako i lokalne samouprave. Ali ona često izostane i prepušteni smo sami sebi. Svaka reč izgovorena u tim trenucima treba biti dobro odmerena, jer novinari često traže samo senzacionalizam. Istaknuto je da su mnogi centri za socijalni rad imali slične situacije i da su novinari potpuno netačno izneli činjenice, što je samo dovelo do negativne kampanje prema Centru i zaposlenima. Potrebno je da postoji etički kodeks ponašanja novinara u ovakvim situacijama. Ne tražimo da nas neko brani ali ne da anatemiše zaposlene u centrima samo zbog čitanosti. Ova tema je vrlo ozbiljna i kompleksna. Osuda bez prethodnih provera je česta u našim medijima. Čini se da u socijalnoj zaštiti postoji pristup povlačenja. Ne treba da mislimo da smo svemogući i da preuzimamo odgovornost za sve, treba postaviti jasne granice i naravno pružiti maksimum u svojoj oblasti. Donet je zaključak da je u interesu centara za socijalni rad da se organizuju seminari sa temom izveštavanja medija, gde će prisustvovati predstavnici medija, Ministarstva i centara za socijalni rad, i gde će se raditi na podizanju svesti o socijalnoj zaštiti. Direktorka Gradskog Centra za socijalni rad u Beogradu i član Upravnog odbora Asocijacije, Snežana Stošković preuzela je obavezu da organizuje okrugli sto sa predstavnicima medija radi podizanja kvaliteta informisanja u oblasti socijalne zaštite. Predsednik Skupštine Asocijacije je naglasio da je Asocijacija i osnovana iz ovih razloga jer su se centri osetili usamljeni bez podrške u kriznim situacijama, tako da nam je lakše da se borimo zajedno. Postoji utisak da smo kroz Asocijaciju dosta uspeli ali to je nedovoljno. Jer uvek smo bili i ostali najslabija karika koja je bez podrške. O tome postoje mnogi primeri iz prakse. Naravno ovo je vrlo ozbiljna tema i nju ne možemo rešiti bez podrške Ministarstva.

Na Upravnom odboru iznete su uočene poteškoće pri realizaciji prebacivanja ličnih primanja po osnovu PIO za lica koja koriste usluge smeštaja u ustanovama socijalne zaštite i potrebi dostave potvrde o likvidnosti tekućeg računa za navedena lica. Poštanska štedionica zahteva da račun bude ugašen i tek tada daje dokaz o gašenju računa. Kako se radi o ostarelim licima vrlo je teško realizovati gašenje računa po smeštaju u Gerontološke centre. Postignut je dogovor da se sa ovim pitanjem obratimo Ministarstvu za davanje instrukcije o postupanju u ovakvim situacijama. Upravni odbor je od strane sekretara upoznat o finansijskoj situaciji Asocijacije za period od 01.01. do 07.09.2012.godine i postignut je dogovor oko nabavke opreme za udruženje i to lap tom i foto aparat.

Upravni odbor je upoznat i sa reagovanjima od strane naših kolega iz raznih centara sa temom nepoštovanja Zakona o socijalnoj zaštiti od strane lokalne samouprave. U ovoj godini, mnogo je kolega koji su zvali da podele svoje loše iskustvo u, blago rečeno, nepoštovanju propisanih procedura i ljudskih odnosno prava po osnovu rada, a samim tim i Ustava Republike Srbije. Kako centre za socijalni rad osniva jedinica lokalne samouprave, što je prema stavu mnogih kolega nesrećno rešenje, u nadležnosti istih je i imenovanje direktora, Upravnog i Nadzornog odbora. Što se tiče Upravnih odbora član 123. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti, nedvosmisleno kaže da upravni odbor centra za socijalni rad ima pet članova i ko ga čini. Naše kolege iz centara su nas prethodnih meseci obaveštavali da njihovi upravni odbori imaju 7 članova, da imaju 3 člana bez predstavnika zaposlenih i o mnogim drugim slučajevima koji nisu u skladu sa Zakonom. Da ne govorimo o jednom članu upravnog odbora, koji treba da bude predstavnik iz reda članova udruženja čiji su ciljevi usmereni na zaštitu prava socijalno ugroženih lica, ako na teritoriji za koju se osniva centar za socijalni rad deluje i ima sedište takvo udruženje. Ovom prilikom ističemo pismo direktora Centra za socijalni rad u Bojniku, koji govori o nezakonitom postupanju Upravnog odbora i traženju spiskova korisnika određenih prava i usluga bez navođenja razloga. I na kraju razrešenju dosadašnjeg direktora i postavljanju novog iz reda članova Upravnog odbora koji broji samo tri člana. Slična situacija je i sa Centrom za socijalni rad Bačka Topola i Mali Iđoš, gde je Skupština opštine Bačka Topola razrešila dosadašnjeg direktora i imenovala vršioca dužnosti, a Skupština opštine Mali Iđoš, odbila predlog za razrešenje direktora. Tako da su dve Skuštine donele različite odluke, a ravnopravne su u odlučivanju i za ovo pitanje je potreban jedinstven stav. Ovo su samo dva primera od mnogih reagovanja, koji govore o istoj stvari.

Saša Miodragović