Projekat Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada CSR

Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad – iz perspektive stručnjaka centara za socijalni rad

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da se počinje sa realizacijom istraživanja „ Procena stanja primene Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad – iz perspektive stručnjaka centara za socijalni rad“, koji sprovodi Asocijacija CSR Srbije. Istraživanje je finansirano od strane UNICEF-a kroz projekat “Zapošljavanje i migracije mladih – YEM“, koji je finansiran od strane Spanis Millenium Development Goals Achivement Fund. Jedan od ciljeva ovog projekta je bio edukacija i izgradnja kapaciteta stručnih radnika, u skladu sa reformom stručnog rada uvedenom u CSR kroz donošenje Pravilnika.

Obzirom, da je promena uvedena novim Pravilnikom bila suštinska, postoji potreba za potpunijim shvatanjem izazova sa kojim se sprovođenje Pravilnika susreće kao i njegovih mogućih unapređenja iz perspektive zaposlenih u centrima za socijalni rad.

U tom smislu osnov istraživanja je da doprinose unapređenju rada centara za socijalni rad, tako da bolje reaguju na potrebe korisnika ali i omogući ljudima iz prakse da učestvuju u oblikovanju politika u socijalnoj zaštiti i na taj način sistem učine osetljivim i na potrebe zaposlenih u njemu.

Ciljevi projekta su sticanje dubljih i sistemskih saznanja o primeni Pravilnika iz perspektive stručnih radnika uključujući obim u kome je primenjen i oblasti u kojima to nije slučaj, identifikovanje organizacionih izazova u primeni i boljem uviđanju kako se mogu prevazići i gde su kompetencije sistema slabe a gde su jake. Zatim obezbediti čvrste i na dokazima zasnovane preporuke za unapređenje Pravilnika, planove izgradnje kapaciteta CSR i ostale promene koje se mogu izvesti u sistemu socijalne zaštite kako bi se unapredio kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima. Projektom se isto tako unapređuju i kapaciteti Asocijacije centara za socijalni rad i njenih članova.

O svim preporukama biće diskutovano na forumima sa kreatorima odgovornim za reviziju Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima centara za socijalni rad.

Očekuje se da podaci dobijeni u istraživanju doprinesu procesu usklađivanja Pravilnika sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i radu Zavoda u planiranju resursa u socijalnoj zaštiti, tako da je ovo pravi trenutak da se čuje mišljenje aktera socijalne zaštite sa svih nivoa u dosadašnjim iskustvima u primeni Pravilnika.

Nadamo se da će te aktivno učestvovati u ovom istraživanju, i dati doprinos u procesu unapređenja Pravilnika o radu CSR ravnopravno sa kreatorima reforme socijalne zaštite.